Sakskart til fakultetsstyremøte 10. mai 2016

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

12/16 Godkjenning av innkalling

13/16 Godkjenning av dagsorden

14/16 Godkjenning av protokoll fra 15.2.2016

Sakstyper

V=vedtakssak

D=diskusjonssak

O=orienteringssak

Dekanens orientering (10 min)

Saker

15/16-D Ny budsjettfordelingsmodell (45 min)

Ved seniorrådgiver Mette Groseth Langballe

16/16-O Regnskap pr. mars 2016 (40 min)

Ved seksjonssjef Reidar Rognlien

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap mars 2016 til orientering.

17/16-V Nedlegging av masterprogrammet i sykepleievitenskap (30 min)

Ved Frode Vartdal

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler at masterprogrammet i Sykepleievitenskap avvikles med virkning fra og med studieåret 2017/2018 og har sitt siste opptak studieåret 2016/2017. Det legges til grunn at de 40 studieplassene fra programmet omdisponeres midlertidig til instituttets øvrige masterportefølje for opptaket til studieåret 2017/2018. Innen 1. april 2017 er en varig endring av masterporteføljen utarbeidet. Saken oversendes til endelig behandling i universitetsstyret.

18/16-D Oppfølging av styreevaluering (15 min)

Ved studiedekan Kristin Heggen

19/16-O Orientering om kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning (10 min)

Ved seniorrådgiver Katrine Ore

20/16-V Oppnevning av nye medlemmer til Utvalget for legers videre- og etterutdanning (ULVE) og endring av mandat (5 min)

Ved seniorrådgiver Michael T. Møller

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget og gir dekanen fullmakt til å oppnevne medlemmer til Utvalg for legers videre- og etterutdanning.

For perioden 1.1.2016 til 31.12.2018 oppnevnes følgende medlemmer til Utvalg for legers videre- og etterutdanning:

 • Professor Terje Andreas Osnes, leder
 • Fagsjef medisinsk pedagogikk Åse Brinchmann-Hansen, Legeforeningen
 • Professor Hanne Harbo (nytt medlem, forespurt og sagt seg villig)
 • Professor Kåre Birkeland (nytt medlem, forespurt og sagt seg villig)
 • Professor Lars Aabakken, Avdeling for transplantasjonsmedisin
 • Professor II (UiB) Einar Klæboe Kristoffersen, Haukeland sykehus, leder for Spesialitetsrådet, Ex officio medlem

21/16-V Oppnevning av valgstyre og valgkomite ved Institutt for medisinske basalfag (5 min)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner valgstyre og valgkomite ved Institutt for medisinske basalfag som foreslått.

Til valgstyret oppnevnes:

 • Professor Reidar Tyssen
 • Professor Anette Hjartåker
 • Senioringeniør Jon Ingvar Wedervang
 • Studentrepresentant utpekes av MSU

Til valgkomiteen oppnevnes:

 • Professor Kjetil Retterstøl
 • Professor Anne Simonsen
 • Senioringeniør Kirsten Grundt
 • Student Martin J. Solbakken

22/16-O Orientering om personalsak (15 min, lukket møte)

Ved Frode Vartdal

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Virksomhetsrapport 3.tertial 2015

c) Utvidelse av programrådet i medisin og oppnevning av assisterende programleder ved profesjonsstudiet i medisin

d) Orientering om prosess fra innlevering av avhandling fram til disputas

e) Organisering av utdanning ved Det medisinske fakultet

Eventuelt

Samlefil (pdf)

 

 

 

 

Publisert 12. mai 2016 13:30