Protokoll fra fakultetsstyremøte 21. juni 2016

Fakultetsstyremøtet fant sted fra kl. 16, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Britt Nakstad (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Marianne M. Østby (representant for teknisk-administrativt personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Ida S. Fattah (studentrepresentant)

Forfall:

Vivian S. Amundsen (studentrepresentant)

Helge Leander B. Jensen (vara Vivian S. Amundsen)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Mette Langballe, Halvor Fahle, Bjørn Hol, Ingrid Kjelsvik (sak 27), Kjetil Tasken (sak 27)

Sekretær:

Astrid Holø

Godkjenninger

24/16 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

25/16 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

26/16 Godkjenning av protokoll fra 10.5.2016

Protokoll fra 10.5.2016 ble godkjent.

Sakstyper

V=vedtakssak

D=diskusjonssak

O=orienteringssak

Saker

27/16-V Fusjon BiO/NCMM

Direktør Kjetil Tasken redegjorde for saken.

Vedtak (enstemmig):

i) Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å fusjonere NCMM og BiO.

ii) Fakultetsstyret vedtar vedlagt mandat for det fusjonerte senteret.

28/16-O Regnskap pr. 30.4 2016

Seniorrådgiver Halvor Fahle redegjorde og svarte på spørsmål om regnskapet.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskap pr. 30.4.2016 til orientering.

29/16-O Virksomhetsrapport 1. tertial 2016, sykefravær 2015

Seniorrådgiver Mette Langballe la fram virksomhetsrapport for 1. tertial 2016 og svarte på spørsmål fra styret.

Fungerende fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler la fram sykefraværsrapport for 2015 og svarte på spørsmål. Sykefraværet er lavt og har endret seg lite i en 5-årsperiode. Det ble redegjort for hvorfor det har vært en økning i sykefraværet ved to enheter sammenlignet med tidligere år. Fraværet følges tett opp i linjen. Det ble bemerket at det er viktig å finne ut om det er forhold ved arbeidsmiljøet som påvirket sykefraværet.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapport for 1. tertial 2016, samt sykefraværsrapport for 2015 til orientering.

30/16-V Ny budsjettfordelingsmodell

Seniorrådgiver Mette Groseth Langballe redegjorde for forslag til endringer i forhold til forrige forslag, og svarte på spørsmål fra styret.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til revisjon av budsjettfordelingsmodell slik som den er beskrevet i notatet.

31/16-D Årsplan 2017-2019

Seniorrådgiver Mette Langballe redegjorde for prosess og for innhold i første utkast til årsplanen.

Innspill til planen:

  • Det er ønskelig at innovasjon vektlegges mer.
  • Likevel viktig at det ikke legges opp til mer enn det som er gjennomførbart.
  • Forskning og innovasjon bør omtales separat.
  • Omfattende plan; kan noe kuttes for å sikre gjennomførbarhet.

32/16-D Tentativ budsjettfordeling 2017

Seniorrådgiver Halvor Fahle redegjorde for forslaget, som er basert på at ny budsjettmodell vedtas. Kutt i tildeling fra UiO og økt husleie medfører reduksjon i rammen på nærmere 30 mill NOK. Foreløpig tildeling er 688 mill NOK.

Punkter fra diskusjonen:

  • reduksjon i rammen kan være en anledning til å gjennomføre nødvendige endringer, for eksempel å kutte driftstilskudd til personer som publisere lite
  • øker også nødvendigheten av å tenke nytt med tanke på hvilken type ekstern finansiering som bør søkes; det bør skje en dreining mot mer fra EU og NFR, da dette gir uttelling i form av resultatbaserte omfordelingsmidler (RBO)
  • noen fagmiljøer som kan være strategisk viktig for et universitet å ivareta, har ikke like gode muligheter for å skaffe eksterne midler som andre; disse miljøene bør ivaretas gjennom budsjettmessig støtte for en periode
  • det bør vurderes hvordan god undervisning kan belønnes

33/16-D Nedlegging av masterprogrammet i sykepleievitenskap

Dekan Frode Vartdal redegjorde for saken.

Vedtak (enstemmig):

Styret slutter seg til det opplegg som er beskrevet for midlertidig og varig endring av mastergradsporteføljen.

Dekanens orientering

Dekan redegjorde i lukket møte om en pågående sak ved fakultetet.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning. Delegering av oppgaver i kvalitetssystemets rutiner.

c) Orientering om «Akademisk dugnad for flyktninger»

d) Avlagte doktorgrader 2015 - diverse statistiske data

Eventuelt

Egil Bodd refererte til en enkeltsak han hadde fått referert, som bidro til at han stilte spørsmål omkring hvordan fakultetet kan sikre at de riktige personene tas opp til medisinstudiet, sett i et samfunnsperspektiv. Det ble orientert om, slik styret også tidligere er informert om, at en gruppe arbeider med forslag til alternative opptakskriterier til studiet.

 

 

 

 

 

Publisert 22. juni 2016 10:50 - Sist endret 28. sep. 2016 08:04