Sakskart til fakultetsstyremøte 21. juni 2016

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

24/16 Godkjenning av innkalling

25/16 Godkjenning av dagsorden

26/16 Godkjenning av protokoll fra 10.5.2016

Sakstyper

V=vedtakssak

D=diskusjonssak

O=orienteringssak

Dekanens orientering (5 min)

Saker

27/16-V Fusjon BiO/NCMM (10 min)

Ved senterleder Kjetil Tasken

Forslag til vedtak:

i) Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å fusjonere NCMM og BiO.

ii) Fakultetsstyret vedtar vedlagt mandat for det fusjonerte senteret.

28/16-O Regnskap pr. 30.4 2016 (15 min)

Ved seksjonssjef Reidar Rognlien

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap pr. 30.4.2016 til orientering.

29/16-O Virksomhetsrapport 1. tertial 2016, sykefravær 2015 (25 min)

Ved seniorrådgiver Mette Langballe og Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapport for 1. tertial 2016, samt sykefraværsstatistikk for 2015 til orientering.

30/16-V Ny budsjettfordelingsmodell (15 min)

Ved seniorrådgiver Mette Groseth Langballe

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til revisjon av budsjettfordelingsmodell slik som den er beskrevet i notatet.

31/16-D Årsplan 2017-2019 (30 min)

Ved seniorrådgiver Mette Langballe

32/16-D Tentativ budsjettfordeling 2017 (40 min)

Ved økonomisjef Reidar Rognlien

33/16-D Nedlegging av masterprogrammet i sykepleievitenskap (30 min)

Ved studiedekan Kristin Heggen

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til det opplegg som er beskrevet for midlertidig og varig endring av mastergradsporteføljen.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning. Delegering av oppgaver i kvalitetssystemets rutiner.

c) Orientering om «Akademisk dugnad for flyktninger»

d) Avlagte doktorgrader 2015 - diverse statistiske data

Eventuelt

Samlefil (pdf)

 

 

 

 

Publisert 31. mai 2016 14:40 - Sist endret 20. juni 2016 13:22