Protokoll fra fakultetsstyremøte 27. september 2016

Fakultetsstyremøtet fant sted fra kl.16, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Jonn Terje Geitung (2. vararepresentant for midlertidig vitenskapelig personale)

Marianne M. Østby (representant for teknisk-administrativt personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Oda Lockert (studentrepresentant)

Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)

Forfall:

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Britt Nakstad (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Truls E. Bjerklund Johansen (1. vara for Britt Nakstad)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Mette Langballe, Reidar Rognlien

Sekretær:

Astrid Holø

Godkjenninger

34/16 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

35/16 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

36/16 Godkjenning av protokoll fra 21.6.2016

Protokoll fra styremøte 21.6.2016 ble godkjent.

Sakstyper

V=vedtakssak

D=diskusjonssak

O=orienteringssak

Dekanens orientering

Dekan orienterte kort om status for samarbeidet med institusjonelle partnere.

Saker

37/16-O Orientering om Senter for klinisk ernæring

Senterleder, professor Kjetil Retterstøl orienterte.

Orienteringen ble godt mottatt, og det kom flere innspill fra møtedeltakerne vedrørende andre funksjoner senteret kunne bidra til å dekke:

 • Aktuelt med utplassering av sykepleiestudenter.
 • Medisinstudenter som utplasseres i sykehjem bør ha kunnskap om ernæring, da dette kan være et forsømt tema i mange sykehjem.
 • Ernæring bør inn i utdanningsløpet for hele 1. linje i helsevesenet.
 • Det ble spurt om det er aktuelt å forske på kombinasjonen ernæring og trening. Det ble svart at det vil være problematisk å isolere effekten av ernæring i et forskningsprosjekt hvis dette kombineres med trening.

38/16-O Regnskap pr. 31.8.2016

Ved seksjonssjef Reidar Rognlien

Momenter fra ordskiftet:

 • Det kan være hensiktsmessig å sette måltall for prosentandel bundne midler på fakultetsnivå. Det bør ikke overstige 5 %.
 • Det ble uttrykt bekymring for hvorvidt medarbeidere kan få tøffe dager som følge av negativt avvik i personalkostnader.
 • Det ble diskutert om det bør budsjetteres med høyere sykefraværsrefusjoner, da det i de siste år har vært høyere refusjoner enn budsjettert.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskap pr. 31.8.2016 til orientering.

39/16-V Budsjettfordeling 2017

Ved økonomisjef Reidar Rognlien

Momenter fra ordskiftet:

 • Det ble stilt spørsmål om hvorvidt 2 mill kr er tilstrekkelig i omstillingsmidler til Institutt for helse og samfunn i 2017. Det ble svart at dette er samme beløp som har vært gitt til omstilling ved ett av de andre instituttene i nær fortid, og at behovet for ekstra midler trolig ikke vil være størst det første året, da dette vil være en planleggingsfase.
 • Det ble stilt spørsmål om hvorfor det kun er satt av strategiske midler til seks stipendiatstillinger for 2017. Det ble svart at dette er i tråd med styrets vedtak i sak om ny budsjettmodell, hvor det framgår at det skal skje en gradvis opptrapping over tre år.
 • Det ble uttrykt bekymring for hvorvidt budsjettnedskjæringer vil kunne medføre økt stress for medarbeidere.

Forslag til vedtak:

 • Fakultetsstyret slutter seg til dekanus forslag til fordeling 2017.

 • Fakultetsstyret slutter seg til forslagene om midlertidige satsinger og varige tiltak som fremkommer i saksfremlegget.

 • Dekanen gis fullmakt til å fordele midler til likestilling, vitenskapelig utstyr og toppforskningsstøtte, samt mindre justeringer av fordelingen.

Vedtak (enstemmig):

 • Fakultetsstyret slutter seg til dekanus forslag til fordeling 2017.
 • Fakultetsstyret slutter seg til forslagene om midlertidige satsinger og varige tiltak som fremkommer i saksfremlegget.
 • Dekanen gis fullmakt til å fordele midler til likestilling, vitenskapelig utstyr og toppforskningsstøtte, samt mindre justeringer av fordelingen.
 • Fakultetsstyret ber om regelmessig rapportering om økonomisk status ved enhetene, for å følge utviklingen som er resultat av budsjettnedskjæringer.

40/16-V Årsplan 2017-2019

Ved seniorrådgiver Mette Groseth Langballe

Følgende forslag til endringer fremkom i møtet:

 • Side 1, avsnitt 2: Sette inn "…styrket tverrfaglig samarbeid innad i fakultetet, med andre fakulteter ved UiO,…."

 • Side 4, tiltak 2 og 4: Slås sammen og gjelde for alle studieprogrammer

Øvrige momenter fra ordskiftet:

 • Ta opp en sak i fakultetsstyre om frafall under studiene, og hva vi kan gjøre for å redusere dette.
 • Ved utplassering på sykehjem bør fakultetet også velge et mindre sykehjem og ikke bare de store.
 • Vurdere om utplassering i Kommunal akutt døgnenhet bør inn i årsplanen.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til Årsplan 2017-2019

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg til forslagene i Årsplan 2017-2019, med de forslag til endringer som framkom i møtet.

 

41/16-V Forslag til revidert styrings- og administrasjonsreglement

Ved seniorrådgiver Astrid Holø

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret vedtar forslag til revidert styrings- og administrasjonsreglement. Endringer gjøres gjeldende fra dags dato.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) CRIStin rapporteringen fra 2015, og bruk av bibliometriske analyseverktøy

Eventuelt

Samlefil (pdf) (Excel-dokument til sak 39 ikke inkludert)

 

 

 

 

 

Publisert 28. sep. 2016 14:45 - Sist endret 2. nov. 2016 08:14