Sakskart til fakultetsstyremøte 27. september 2016

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

34/16 Godkjenning av innkalling

35/16 Godkjenning av dagsorden

36/16 Godkjenning av protokoll fra 21.6.2016

Sakstyper

V=vedtakssak

D=diskusjonssak

O=orienteringssak

Dekanens orientering (5 min)

Saker

37/16-O Orientering om Senter for klinisk ernæring (30 min)

Ved senterleder, professor Kjetil Retterstøl

38/16-O Regnskap pr. 31.8.2016 (15 min)

Ved seksjonssjef Reidar Rognlien

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap pr. 31.8.2016 til orientering.

39/16-V Budsjettfordeling 2017 (40 min)

Ved økonomisjef Reidar Rognlien

Forslag til vedtak:

  • Fakultetsstyret slutter seg til dekanus forslag til fordeling 2017.

  • Fakultetsstyret slutter seg til forslagene om midlertidige satsinger og varige tiltak som fremkommer i saksfremlegget.

  • Dekanen gis fullmakt til å fordele midler til likestilling, vitenskapelig utstyr og toppforskningsstøtte, samt mindre justeringer av fordelingen.

40/16-V Årsplan 2017-2019 (20 min)

Ved seniorrådgiver Mette Groseth Langballe

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til Årsplan 2017-2019

41/16-V Forslag til revidert styrings- og administrasjonsreglement (10 min)

Ved seniorrådgiver Astrid Holø

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til revidert styrings- og administrasjonsreglement. Endringer gjøres gjeldende fra dags dato.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) CRIStin rapporteringen fra 2015, og bruk av bibliometriske analyseverktøy

Eventuelt

Samlefil (pdf) (Excel-dokument til sak 39 ikke inkludert)

 

 

 

 

 

Publisert 17. aug. 2016 10:41 - Sist endret 26. sep. 2016 09:53