Protokoll fra fakultetsstyremøte 1. november 2016

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16.30, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Marianne M. Østby (representant for teknisk-administrativt personale)

Truls E. Bjerklund Johansen (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Oda Lockert (studentrepresentant)

Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)

Forfall:

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Britt Nakstad (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Ingrid Os, Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Mette Langballe, Reidar Rognlien

Referent:

Astrid Holø

Godkjenninger

42/16 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

42/16 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

43/16 Godkjenning av protokoll fra 27.9.2016

Protokoll fra styremøte 27.9.2016 ble godkjent.

Sakstyper

V=vedtakssak

D=diskusjonssak

O=orienteringssak

Dekanens orientering

  • Unn-Hilde Grasmo-Wendler er nå fast tilsatt som fakultetsdirektør.
  • Det er tre aktuelle kandidater til stilling ved fakultetet som resultat av Akademisk dugnad for flyktninger.
  • Nettverksmøte i for bindelse med samarbeidet med St. Petersburg pågår nå her i Oslo. Samarbeidet har hatt en svært positiv utvikling, og pågår innenfor mange fagområder.
  • Det er også en fin utvikling i samarbeidet med Etiopia og Sør-Afrika, mens samarbeidet med Kina ikke er fullt så aktivt.
  • Det pågår arbeid med omorganisering av Helsam.
  • Det er en gledelig nyhet at fakultetet har kunnet kjøpe inn mange flere ultralydapparater til bruk i undervisningen som opprinnelig planlagt, pga gode rabatter fra leverandør.
  • Fakultetet har inngått avtale med Helsedirektoratet vedrørende gjennomføring av fagprøve for leger utdannet utenfor EØS og Sveits.
  • Helseinnovatørskolen er nå etablert i samarbeid med NTNU og Karolinska Institutet. Det er søknadsfrist 12. desember og første kursmodul finner sted i februar 2017.
  • Studiedekan Kristin Heggen orienterte om at helseminister Bent Høie hadde reklamert positivt for vårt studium i avansert geriatrisk sykepleie i forbindelse med dagens åpning av Helsekonferansen 2016.

Saker

44/16-O Regnskap pr. 30.9.2016

Ved økonomisjef Reidar Rognlien

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskap pr. 30.9.2016 til orientering.

45/16-O Virksomhetsrapport 2. tertial 2016

Ved seniorrådgiver Mette Langballe

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapport for 2. tertial 2016 til orientering.

46/16-O Orientering om Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS)

Ved studiedekanene Kristin Heggen og Ingrid Os

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

Eventuelt

Egil Bodd spurte hvordan fakultetet stiller seg til ratinger, og om det er satt noen mål for dette. Styret samlet seg om å be administrasjonen utarbeide et problemnotat om temaet som legges fram for styret.

 

 

 

 

 

Publisert 8. nov. 2016 08:40 - Sist endret 14. des. 2016 08:02