Protokoll fra møte 13. desember 2016

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Marianne M. Østby (representant for teknisk-administrativt personale)

Britt Nakstad (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Tove Strand (ekstern representant)

Oda Lockert (studentrepresentant)

Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)

Forfall:

Egil Bodd (ekstern representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Ingrid Os, Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Mette Langballe, Reidar Rognlien

Referent:

Astrid Holø

Godkjenninger

47/16 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

48/16 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

49/16 Godkjenning av protokoll fra 1.11.2016

Protokoll fra møte 1. november 2016 ble godkjent.

Sakstyper

V=vedtakssak

D=diskusjonssak

O=orienteringssak

Saker

50/16-O Regnskap pr. 31.10.2016

Ved seksjonssjef Reidar Rognlien

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskap pr. 31.10.2016 til orientering.

51/16-O Orientering om institusjonell satsning i St. Petersburg

Hilde Nebb og Kristin Heggen orienterte og svarte på spørsmål.

52/16-D Forslag til varig endring av studieplasser ved Institutt for helse og samfunn

Instituttleder Nina Vøllestad redegjorde og svarte på spørsmål.

53/16-V Kriterier og saksgang for strategisk fordeling av stipendiater

Styret ba fakultetsledelsen legge fram et nytt forslag til kriterier på neste styremøte.

54/16-V Møteplan for 2017

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret vedtar møteplan for 2017 som foreslått.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Samlefil (pdf) 

 

 

 

 

 

Publisert 19. des. 2016 10:43 - Sist endret 8. mars 2017 07:44