Protokoll fra fakultetsstyremøte 12. desember 2017

Fakultetsstyremøtet fant sted klokken 16-18.30

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Elisabeth Olsen (representant for teknisk-administrativt personale)

Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)

Oda Lockert (studentrepresentant)

Forfall:

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Bidragsytere til møtet:

Dekan Morten Dæhlen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (sak 54)

Forskningssjef Eivind Engebretsen, Det medisinske fakultet (sak 60)

Til stede fra administrasjonen:

Reidar Rognlien (sak 55), Astrid Holø (referent)

Godkjenninger

51/17 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

52/17 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

53/17 Godkjenning av protokoll fra 31.10.2017

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra fakultetsstyremøte 31.10.2017

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Dekanens orientering

  • Innstilling om tilsatt dekan ble ikke vedtatt i universitetsstyremøte 5.12.2017. Universitetsstyret ba om at saken legges frem for styret på nytt, og Det medisinske fakultet ble bedt om å sikre at den interne prosessen forut for vedtaksforslaget er tilfredsstillende og tilstrekkelig dokumentert. Universitetsstyret ba samtidig om at saksfremlegget skal inneholde en vurdering av mulige endringer i normalreglementet, herunder ledelse av fakultetsstyret. Dekan ga samtidig uttrykk for at fakultetsledelsen ikke ønsker å legge fram forslag om tilsatt dekan denne perioden, da det uansett vil bli for sent å få på plass ny dekan fra 1.1.2019 selv om det skulle bli vedtatt i 2018. Imidlertid er det aktuelt å ta opp igjen overfor universitetsstyret forslag om endring av normalreglementet, slik at det vil være mulig å splitte rollene som dekan og styreleder.
  • Fakultetet har sammen med de tre andre medisinske fakultetene mottatt NOKUT-prisen på 1 million kroner for arbeidet med nasjonale prøver. Det er vårt fakultet, anført av professor Jan Frich, som har vært ledende i dette arbeidet.
  • UiO setter ned en "task force" arbeidsgruppe med representanter for fakultetene, for forebygging av sextrakassering og oppfølging av saker. Arbeidet med forebyggende tiltak er allerede godt i gang. Fakultetsledelsen ønsker ikke å sette i gang egne lokale tiltak uten at dette er koordinert med hva som skjer sentralt, men følger opp eventuelle tilfeller som måtte bli meldt.

Saker

54/17-O Den femte digitaliseringsbølgen - fra data til innsikt

Ved dekan Morten Dæhlen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO 

55/17-O Regnskap pr. 31.10.2017

Ved økonomisjef Reidar Rognlien

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskapet pr 31.10.2017 til orientering.

56/17-O Utvelgelse av strategiske stipendiater 2018 - kort orientering om tidsplanen 

Ved Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Det ble orientert om at fristen for instituttenes forslag er utsatt til januar, for at de skal få anledning til å gjennomføre en god prosess. Sak om utvelgelse av stipendiater vil bli forelagt styret i mars 2018. Styret sluttet seg til denne planen.

57/17-V Oppnevning av valgstyre for perioden 2018-2021

Ved Frode Vartdal

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer til valgstyret for perioden 1.1.2018-31.12.2021:

  • Professor Per Grøttum
  • Professor Marit Bragelien Veierød
  • Seniorrådgiver Frode Fagerbakk

Medisinsk studentutvalg (MSU) bes årlig oppnevne en student til valgstyret.

Fakultetsstyret delegerer til dekan myndighet til å oppnevne valgstyrer og valgkomiteer for underliggende institutter, etter forslag fra instituttene.

58/17-V Oppnevning av styremedlemmer til NCMMs styre

Ved administrasjonssjef Ingrid Kjelsvik

Vedtak (enstemmig):

NCMMs styre oppnevnes for perioden 1.1.2018 – 31.12.2022 som foreslått.

59/17-V Møteplan for fakultetsstyret 2018

Ved Astrid Holø

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret vedtar foreslått møteplan for 2018 med en endring, slik at første møte finner sted 19. mars i stedet for 6. mars 2018.

60/17-O Orientering om karriereutviklingsprogrammet

Ved forskningssjef Eivind Engebretsen

61/17-O Eksamenskvalitet

Oda Lockert redegjorde og foreslo flere forbedringstiltak som styret sluttet seg til, og som vil bli fulgt opp av fakultetsledelsen.

Eventuelt

62/17-V MEDs prosjekter gjennom Forskningsrådets Toppforsk Fellesløftet III trinn 2

Ved forskningsdekan Hilde Nebb

Vedtak (enstemmig):

Fakultetet finansierer tre Toppforsk-prosjekter innenfor allerede fastsatt ramme.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

 

 

 

 

 

Publisert 9. jan. 2018 14:07 - Sist endret 20. mars 2018 09:33