Protokoll fra fakultetsstyremøte 22. september 2020

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16 og foregikk pr Zoom og på Hippokrates.

Til stede:

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)

Jon Lomøy (ekstern representant)

Kari Jussie Lønning (vara for eksterne representanter)

Eira Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Kristine Jacobsen (studentrepresentant)

Oline Marie Sæther (studentrepresentant)

Forfall:

Camilla Stoltenberg (ekstern representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Eivind Engebretsen, Jens Petter Berg, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland (sak 23/20 og 24/20)

Linn Bævre (referent)

Godkjenninger

19/20 Godkjenning av innkalling

20/20 Godkjenning av dagsorden

21/20 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 17.6.2020

Vedtak (enstemmig):

Protokoll fra fakultetsstyremøte 17.6.2020 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 7.9.2020 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

22/20-O Dekanens orientering

Dekanen orienterte om

1. Korona og undervisningsavvikling:

 Begrensning på romkapasitet for å følge smitteverns reglene har medført hovedvekt av digital undervisning dette semesteret. Fysisk undervisning er prioritert for første-års studentene. Eksamen vil med stor sannsynlighet måtte gjennomføres digitalt, og en besluttning på dette må tas snarlig.

2. Opprop av studentene ved profesjonsstudiet i medisin

Studentene har gjennom oppropet og gjennom møter rettet kritikk mot studieplanen og ønsker mer medvirkning i evalueringen og utviklingen av studiet. Det er nedsatt et utvalg som skal se på problemstillingen og presentere forslag til tiltak.

3. Ansettelsessak av professor II i samfunnsmedisin

Ansettelsessaken har vært omtalt i flere medier. Innstilling ble meldt til Tilsettingsutvalget ved fakultetet 7. juni. Utvalget besluttet enstemmig at saken manglet vesentlige opplysninger, og valgte å utsette saken. Ved en inkurie ble ansettelses tilbud sent ut til innstilte nr. 1, dagen før tilsettingsutvalgets møte, og tilbudet måtte trekkes da det ikke var fattet gyldig vedtak for ansettelsen. 

 

23/20-O REGNSKAP pr. utgang juli 2020

Ved Økonomileder Gaute Frøiland

Vedtak:

Det medisinske fakultets styre tar regnskap pr. utgang juli 2020 til orientering.

 

24/20-V Budsjettfordeling 2021

Ved økonomisjef Gaute Frøisland

Vedtak:

  • Fakultetsstyret vedtok til fordeling for 2021 slik det fremkommer i tabellen over med tilhørende regneark i vedlegg 2.

  • Dekanen får fullmakt til å fordele midler til vitenskapelig utstyr klasse II i henhold til etablert prosess.

  • Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.

  • Finansering av nye studieplasser og eventuelt annen finansering knyttet til dette vil først komme i det endelige disposisjonsskrivet som dekanen mottar i desember og dekanen gis fullmakt til å innarbeide dette tildelingen for 2021 på det tidspunkt. Vår foreløpige vurdering er at for de nye studieplassene med tilhørende studiepoeng produksjon, vil dette totalt utgjøre ca. + 5,3 MNOK for medisinstudentene og ca. 0,9 MNOK for øvrig helseutdanning for 2021. I tillegg kommer finansering av 4 nye rekrutteringsstillinger.

 

25/20-O Intensjonsavtale mellom Det medisinske fakultet og Sørlandet sykehus HF om økt deltakelse i medisinstudiet

Ved Dekan Ivar P. Gladhaug

Vedtak:

Fakultetsstyret tar intensjonsavtalen til orientering.

 

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

 

 

Publisert 2. okt. 2020 15:36 - Sist endret 29. okt. 2020 10:42