Protokoll fra fakultetsstyremøte 16. desember 2020

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16 og foregikk pr Zoom og på Hippokrates.

Til stede:

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)

Jon Lomøy (ekstern representant)

Anna Stavdal (vara for eksterne representanter)

Eira Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Kristine Jacobsen (studentrepresentant)

Oline Marie Sæther (studentrepresentant)

Forfall:

Camilla Stoltenberg (ekstern representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Eivind Engebretsen, Jens Petter Berg, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland (sak 38/20)

Linn Bævre (referent)

 

Godkjenninger

34/20 Godkjenning av innkalling

35/20 Godkjenning av dagsorden

36/20 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 27.10.2020

Vedtak (enstemmig):

Protokoll fra fakultetsstyremøte 27.10.2020 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 30.11.2020 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

37/20-O Dekanens orientering 

Dekanen orienterte styret om:

1) Gaveforsterkningsordningen

Det er nå vedtatt å avvikle gaveforsterkningsordningen i statsbudsjettet. Det er utgått brev fra de 4 rektorene, og vært utstrakt kontakt med departement om saken, men det har ikke lykkes å endre utfallet. 

2) Behandling av årsplanen for fakultetet utsettes til første møte 2021.

Omfattende endringsforslag må gjennomarbeides, og administrasjonen trenger derfor mer tid til å legge frem saken.

3) Gjennomføring undervisning og eksamen våren 2021

Dekanen ønsket å rette en stor takk til alle fakultetets ansatte som har jobbet iherdig for å gjennomføre høstens undervisning og eksamen. Det må påregnes at det fortsatt vil være nødvendig med digital gjennomføring av mesteparten av fakultetets undervisning og eksamener vårsemesteret også.

4) Livsvitenskapsbygget

Det ble besluttet 17. november å gjennomføre oppføring av bygget, men med OUS/HSØ som partner. OUS behov for areal vil øke byggets størrelse til ca. 100000 m2. Avtaler mellom partene er ennå ikke ferdigstilt.

38/20-O REGNSKAP 

Ved økonomileder Gaute Frøisland

Det medisinske fakultets styre tar regnskap til orientering.

39/20-V Oppnevning av styre på NCMM 

Ved Dekan Ivar P. Gladhaug

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret oppnevner representanter til styre for NCMM som foreslått.

Følgende oppnevninger står ikke i saksnotatet, men ble fremlagt i møtet:

Arne Klungland (MN)

Magne Børset (NTNU), vara for nasjonalt styremedlem.

 

40/20-O Representant til styret for midlertidig vitenskapelige stillinger for 2021 

Ved Dekan Ivar P. Gladhaug

Fakultetsstyret tar valget av representant til styret til orientering.

41/20-V Møteplan 2021 

Ved Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret vedtok foreslått møteplan for 2021.

 

42/20-D Representant til Studentrepresentasjon i fakultetets beredskapsgruppe (tilleggsdagsorden) 

Ved Oline Marie Sæther

 

Styret vedtok med 7 mot 1 stemme å utsette diskusjon av saken til fakultetsstyremøte 2. mars. Dekanen er bedt om å forberede et saksdokument for å belyse sin side av saken.

 

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

Publisert 18. des. 2020 11:13 - Sist endret 3. mars 2021 16:29