English version of this page

Mandat for Forskerutdanningsledere

Forskerutdanningsleder har et overordnet faglig koordinerende ansvar for instituttenes ph.d.-kandidater og forskerlinjestudenter.

Forskerutdanningsleder er ansatt på institutt og rapporterer til instituttleder, og vil være bindeledd mellom fagmiljøene, institutt og fakultet, slik at samhandlingen om forskerutdanningen styrkes. 

Stillingsbeskrivelse

Forskerutdanningsleder ansettes i en 100% fast vitenskapelig stilling (førsteamanuensis med veiledererfaring eller professor) ved et av instituttene på fakultetet. Stillingen rapporterer til instituttleder.

Det forutsettes at stillingen deles likt mellom forskerutdanningslederfunksjonen og egen forskning. Forskerutdanningsleder har faglig koordinerende ansvar for forskerutdanningen og forskerlinjen ved sitt institutt.

I tillegg skal forskerutdanningsleder bidra til å bygge opp og vedlikeholde forskerutdanningen ved hele fakultetet gjennom å være medlem i fakultetets Forskerutdanningsutvalg.

Arbeidsoppgaver

  • bidra til faglig og strategisk utvikling av fakultetets ph.d.-utdanning og forskerlinje i samspill med fagmiljøene, fakultetet og UiO sentralt
  • styrke samhandlingen i ph.d.-utdanningen internt på instituttet og mellom fagmiljø-institutt-fakultet
  • kvalitetssikre opptaket av ph.d.-kandidater og forskerlinjestudenter
  • legge til rette for et godt læringsmiljø
  • sikre god oppfølging av kandidatene i ph.d.-utdanningen og forskerlinjen, inkludert oppfølging av midtveisevalueringer og eventuelle avvik avdekket i andre rapporteringskanaler, samt vurdering av forlengelser og opplæringsdeler ved behov
  • være kontaktperson for instituttets ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og deres veiledere i faglige spørsmål knyttet til ph.d.-programmet eller forskerlinjen
  • utvikle og ivareta fakultetets kursportefølje på instituttene i samhandling med fakultetet
  • bidra til å implementere kvalifikasjonsrammeverket
  • arrangere orienteringsmøter ved instituttet for å oppdatere fagmiljøene om nyheter og endringer i forskerutdanningen ved behov
  • være med å tilrettelegge og bidra i undervisningen på grunnkurset
Publisert 4. jan. 2019 11:15 - Sist endret 14. sep. 2021 09:57