Utvalg for legers videre- og etterutdanning (ULVE)

Utvalg for legers videre- og etterutdanning er fakultetets rådgivende organ i saker som gjelder spesialistutdanningen og etterutdanning for leger.

Mandat

Utvalget skal rette spesiell oppmerksomhet mot innhold og pedagogisk kvalitet i de tilbudene fakultetet har ansvar for: læringsmål, undervisningsmetoder, evaluering og behov for forbedringstiltak.

Les utvalgets fulle mandat

Sammensetning

Utvalget består av 6 medlemmer inklusive representant med fagpedagogisk bakgrunn. Spesialitetsrådets leder er medlem av utvalget ex officio. De øvrige velges blant fakultetets vitenskapelige ansatte. Studiedekan, forskningsdekan og Legeforeningens koordinator for videre- og etterutdanning møter i utvalget ved behov.

Oppnevning

Utvalget oppnevnes av fakultetsstyret som også utpeker leder av utvalget blant de foreslåtte fakultetsansatte medlemmene. Funksjonstiden er tre år. Kontinuitet i utvalgets arbeid bør ivaretas ved gjenvalg. Utvalget rapporterer til dekan.

Medlemmer i perioden 01.01.2016 - 31.12.2018

  • Kristin Bjørnland, stedfortreder for Spesialitetsrådets leder
  • Gunn Berit Bjørnerud, Legeforeningen, innkalles i henhold til mandat.

Møter

Utvalget møtes normalt hvert kvartal og ellers når ett medlem krever det eller dekan ønsker det.

Administrasjon

  • Leder av utvalget forbereder utvalgets møter i samarbeid med sekretær utpekt av fakultetsdirektøren.
  • Legeforeningen innhenter kurstilbud for spesialistutdanningen. Underlagsmateriale for vurdering av kurstilbud som er vurdert i Legeforeningens spesialkomitéer inklusive budsjettoppsett for kursene, forberedes administrativt av Legeforeningen med henblikk på kopiering og utsendelse til utvalget fra fakultetsadministrasjonen.
  • Innkalling, sakspapirer og referater sendes prodekanene og Legeforeningens koordinator.
  • Sekretæren påser at utvalgets vedtak blir iverksatt.
  • Driftansvaret for kursvirksomheten, regnskapsmessige forhold, budsjettmessig og annen rapportering vedrørende Legers videre- og etterutdanning reguleres i egen avtale mellom fakultetet og Den norske legeforening.
Publisert 22. nov. 2011 11:17 - Sist endret 3. apr. 2020 17:28