Mandat

Utvalg for legers videre- og etterutdanning er fakultetets rådgivende organ i saker som gjelder de delene av spesialistutdanningen og etterutdanning for leger som fakultetet har utdanningsmessig og økonomisk ansvar for.

Innhold og pedagogisk kvalitet

Utvalget skal rette spesiell oppmerksomhet mot innhold og pedagogisk kvalitet i de tilbudene fakultetet har ansvar for: læringsmål, undervisningsmetoder, evaluering og behov for forbedringstiltak. I dette arbeidet skal utvalget samarbeide med øvrige aktører innen spesialistutdanningen (tilsvarende utvalg ved de andre medisinske fakultetene og i Den norske legeforening).

Vurdering av kurstilbud

Utvalget skal påse at kurs- og utdanningstilbudene som er fremmet av spesialistkomitéene i Legeforeningen retter seg mot formulerte mål, at de er faglig og pedagogisk begrunnet og ikke overlapper hverandre. Kurs og andre tilbud skal være forsvarlig budsjettert. Kursforslag som ikke tilfredsstiller disse forutsetningene skal avvises. Utvalget har ansvar for at Oslo-fakultetets del av kurskatalogen for Legers videre- og etterutdanning er lagt opp etter retningslinjene for spesialistutdanningen.

Økonomi

Legeforeningen sender fakultetet ferdig utarbeidede kursbudsjetter inkl. administrativt påslag, og en oversikt der det er foretatt avstemming av utgiftene mot forventede kursinntekter. Med utgangspunkt i dette underlagsmaterialet forbereder utvalget fakultetets søknad om garantimidler for underskudd som søkes dekket av Legeforeningens fonds.

Samarbeid med studie- og forskningsdekan

I samarbeid med studiedekanen skal utvalget søke å koordinere grunnutdanningen for leger med videre- og etterutdanningen. Utvalget har også ansvar for tilbud om vitenskapelig utdanning av leger etter retningslinjer gitt for spesialistutdanningen. I samarbeid med prodekan for forskning skal utvalget søke om å koordinere forskningselementet under spesialistutdanning med deler av forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet.

Publisert 22. nov. 2011 11:26 - Sist endret 19. mars 2018 10:39