Joel Glover

Joel Glover var kandidat til å representere fast vitenskapelig tilsatte i perioden 2015–2018.

Bilde av professor Joel Glover. Foto: UiO

Joel Glover. Foto: UiO

Stilling: Professor

Arbeidssted: Institutt for medisinske basalfag

Forslagsstiller: Bent Rolstad

Stikkord for valgprogram

 • Åpnere kommunikasjonskanaler fra ansatte til dekanatet.
 • En tyngre stemme for de ansatte.
 • Vern av forskningstid

Program

Med 30 års fartstid på IMB, tette band til kliniske miljøer både ved OUS, nasjonalt og internasjonalt via ledelsen av Norwegian Center for Stem Cell Research, og et godt forhold til medisinstudentene, har jeg en god oversikt over hva som rører seg ved det Medisinske fakultet.

De siste årene ved vårt fakultet har blitt preget av økende byråkratisering. Tiden til primærfunksjonene forskning, undervisning og klinisk arbeid blir sterkt redusert. Frustrasjon og en følelse av maktesløshet øker.

For mye styring ovenfra får mye av skylden. Dette er en stor utfordring for fakultetsledelsen, som må finne mekanismer som sikrer at ansatte får den tiden og arbeidsroen som trengs for å utføre sine primæroppgaver optimalt. Skjer ikke dette, vil både forskningsproduksjon, undervisningskapasitet og -lyst, og arbeidsmoralen generelt undergraves ytterligere.

Utfordringen kan kun møtes gjennom samarbeid på tvers av grupperinger. Fakultetsstyret må jobbe for å samle blikket og kreftene blant forskere, klinikere og studenter, og rette disse mot det eneste målet som vil gi positiv avkastning i fakultetets utvikling fremover: Gode arbeidsforhold.

Mitt program er å jobbe tett sammen med de andre representantene i fakultetsstyret for å oppnå dette målet.

Bakgrunn

 • Professor, Avdeling for fysiologi, IMB
 • Leder, Nasjonalt senter for stamcelleforskning, OUS
 • B.A. i biologi 1978, UC San Diego (summa cum laude)
 • PhD i nevrovitenskap 1984, UC Berkeley
 • Postdoctoral fellow 1984-1987 ved UiO (IMB) og Washington University St. Louis
 • Førsteamanuensis 1994, Anatomisk Institutt, IMB
 • Professor, 1996, Anatomisk Institutt, IMB
 • Professor ved Avd. for fysiologi, IMB, fra 1998
 • Professor II ved Sars International Centre for Marine Molecular Biology, fra 2004
 • Leder, Avdeling for fysiologi, IMB, 2008-10 og 2013
 • Leder, Norwegian Center for Stem Cell Research, fra 2008
 • Leder forskningsgruppen NDEVOR (Laboratory of Neural Development and Optical Recording), IMB (veiledet 11 Masters og 9 PhD studenter til fullført grad)
 • Koordinator for EU Consortium “Brainstem Genetics”, 5th Framework, 2002-6
 • Ko-koordinator for HFSP Consortium “Molecular dissection of spinal motor circuits”, 2002-2005
 • Gruppeleder, SFI CAST (Cancer Stem Cells), 2007-11
 • Styremedlem: Akademisk forum (2006-9) Hjernerådet, Norwegian Research School in Neuroscience, NORBRAIN
 • “Beste foredragsholder” i prekliniske fag, UiO, 1998
 • Aktiv i videreutdanning for leger (nevrologi, regenerativ medisin)
 • Aktiv i vitenskapsformidling for allmenheten (særlig om hjerneforskning og stamcelleforskning), hyppig foredragsholder hos pasientorganisasjoner, arrangerte den offentlige foredragsserien “Menneskekroppen og sykdom” 2008-2011
 • Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, 2007
Publisert 5. nov. 2014 16:13 - Sist endret 6. mars 2019 07:26