Årsplan 2021-2023

Ambisjoner

Det medisinske fakultets årsplan for perioden 2021-23 reflekterer ambisjoner nedfelt i UiO: Strategi 2030 (Kunnskap – ansvar – engasjement. For en bærekraftig verden) og fakultetets egne mål og prioriteringer.

Universitetet i Oslo (UiO) og Det medisinske fakultet (MED) har i over to hundre år undersøkt, utfordret og formet det norske samfunnet og utviklet kunnskap av verdi for hele verden. Kvaliteten og bredden i forskning og utdanning plasserer UiO og MED i en nasjonal særstilling og utgjør grunnlaget for UiOs posisjon som et europeisk ledende forskningsintensivt breddeuniversitet. UiOs ambisjoner slik de er nedfelt i UiO: Strategi 2030 er:

  1. UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning
  2. UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
  3. UiO skal styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk
  4. UiO skal være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested

MED har et særlig ansvar for forskning, utdanning, formidling og innovasjonsvirksomhet innenfor helse og helsetjenester. Vårt overordene mål reflekterer et av FNs bærekraftsmål: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Årsplanen beskriver prioriteringene og tiltakene som leder oss mot målet.

Gjennom tildelingen av Senter for bærekraftig helseutdanning (SHE) har MED fått et viktig samfunnsoppdrag med å utvikle pedagogiske metoder, verktøy og læringsressurser som sikrer at FNs bærekraftsmål blir en del av i utdanningen til fremtidens helsearbeidere.

Årsplanen er utviklet i en periode med stor internasjonal usikkerhet. Covid-19-pandemien reduserer innbyggernes helse og øker dødeligheten i mange land. Den har sterke negative effekter på sosialt liv og nasjonal og internasjonal økonomi. MEDs bidrag blir viktigere i slike kriser. Helsetjenestene stilles overfor nye utfordringer både når det gjelder vaksineutvikling, smittevern, behandling og rehabilitering. Covid-19 stiller også krav til MEDs organisering av forskning og, i enda høyere grad, organiseringen av undervisningen. De etterfølgende tiltakene må avveies i forhold til utfordringene fakultetet nå står i.

Kapitler

  1.  UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning

  2. UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden

  3. UiO skal styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk

  4. UiO skal være en nyskapende organisasjon og et attraktiv arbeids- og studiested

  5. Vedlegg: Resultatmål og KPI

Last ned årplanen som pdf

Instituttenes årsplaner

Publisert 21. jan. 2019 15:53 - Sist endret 17. mars 2021 11:13