SHE utlyser 200.000 kroner til bærekraft i undervisningen

Har du lyst til å  lage undervisning om bærekraftig helseutdanning til ditt eget fag?

Skilt med noen av FNs bærekraftsmål

Bli med når SHE mobiliserer studenters kreative evner og gir dem en aktiv rolle for en bærekraftig helseutdannelse. Foto: Jarli&Jordan/UiO

Årets koronakrise illustrerer betydningen av et Senter for bærekraftig helseutdanning. Korona-viruset har fremprovosert dramatiske endringer, både i samfunnet som helhet og hvordan undervisning gjennomføres. Vi inviterer nå fakultetets studenter til å være aktive deltagere i denne utviklingen og bidra med å sikre en bærekraftig helseutdannelse.

Korona-situasjonen gir også grunnlag for refleksjon omkring bærekraftig beslutningstaking. Mye av beredskapsdiskusjonen knyttet til koronakrisen handler om vurdering av hva som er den mest bærekraftige beslutningen; åpne eller lukkede skoler, sosial distansering eller portforbud, for bare å nevne noen eksempler.

SHE vil mobilisere studenters kreative evner og gi studenter en aktiv rolle i aktualiseringen av bærekraftsutfordringer med relevans for fakultetets utdanninger. I dagens situasjon med korona-pandemien kan aktuelle tema være prioritering av helseressurser i beslutningstaking, herunder etiske dilemmaer. Andre eksempler på relevant tematikk kan være antibiotikaresistens, eller hvordan valgene vi gjør i helsesektoren kan ha sosioøkonomiske ringvirkninger. Prosjekter om hvordan klimaendringer, migrasjon og en aldrende befolkning påvirker helsetjenesten, vil i høyeste grad også være relevant.

Prosjektene kan munne ut i ulike format, eksempelvis en podcast, e-læringsprogram, student og foreleser kan sammen lage en forelesning, seminarledelse, kronikk eller lignende. Prosjekter som legger opp til tverrfaglig samarbeid mellom studieretningene eller er relevant for en stor del av studentene på fakultetet og andre innen helsefagutdanningene, vil være særlig interessante. Samarbeid mellom lærer(e) og student(er) er også ønskelig.

Søknadsbehandling og igangsettelse av prosjektene er planlagt allerede før sommeren 2020 og prosjektene må avsluttes innen 1. november. Det er ikke satt en øvre grense for størrelsen på de enkelte stipendene.

Søknadsfrist: 31/5-2020

Søknad sendes via nettskjema

Ansvarlig for skjemaet:

Trine Kleven (trine.kleven@medisin.uio.no)

SHE (Senter for bærekraftig helseutdanning) skal i samarbeid med studenter fornye helseutdanningene i lys av FNs bærekraftsmål.

Disse stipendene er opprettet på initiativ fra studenter, og SHE ønsker å bygge opp under det sterke studentengasjementet ved fakultetet. Målet er å kvalifisere fremtidens helsearbeidere til å ta helhetlige beslutninger som ivaretar fremtidens ressurser og behov.

Senteret er tverrfaglig og en del av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. DIKU ga senteret midler til etablering og drift i desember 2019. Aktiviteten i senteret er delt inn i arbeidspakker, hvor denne utlysningen er en del av arbeidspakken som omhandler studentinvolvering.

Leder for arbeidspakken er Tiril Seppola Reed, som selv er student ved fakultetet. Spørsmål knyttet til utlysningen kan også rettes til henne via e-postadresse t.s.reed@studmed.uio.no

Publisert 25. sep. 2020 15:31 - Sist endret 9. apr. 2021 12:53