Medisinstudiet revideres

Fakultetsstyret vedtok i desember at studieplanen til profesjonsstudiet i medisin skal revideres.

Jan Frich skal lede arbeidet med revidering av medisinstudiet.

Foto: Belinda Eikås Skjøstad, UiO.

Nye kompetansebehov, utvikling i medisinsk kunnskap og praksis, pasienters og myndigheters forventninger samt organisatoriske og demografiske endringer legger føringer for innholdet i den nye studieplanen.

Oslo 2014 skal erstatte Oslo 96

En arbeidsgruppe ledet av Ingrid Os, prodekan for undervisning ved medisinstudiet, vurderte i høst behovet for revidering av nåværende studieplan, ”Oslo 96”. En nyopprettet prosjektgruppe ved fakultetet er i gang med revisjonen. Implementeringen skal etter planen starte høsten 2014, og skal være ferdig høsten 2016.

Ny studieplan skal

 • styrke kvaliteten og føre til mer relevant undervisning i tråd med nye kompetansebehov
 • gi en bedre arbeidsdeling mellom OUS og Ahus
 • utnytte samarbeidende institusjoner til undervisning på en mer hensiktsmessig måte enn i dag
 • føre til en bedre utnyttelse og samhandling av lærerkreftene på Institutt for basalmedisin, Institutt for klinisk medisin og Institutt for helse og samfunn
 • bedre utnyttelsen av e-læring og ferdighetssentre

Den ferdige studieplanen vil være førende for hvor undervisningen gis. Undervisningen legges der kravene i studieplanen oppfylles i forhold til måloppnåelse og læringsutbytte.

Prosjektets innhold og fremdrift

Arbeidet med revidering er inndelt i fire faser:

 • Fase 1: Utarbeidelse av ny rammeplan.
 • Fase 2: Ferdigstille arbeid med plan for innholdet i de enkelte moduler.
 • Fase 3: Planer for revisjon av de enkelte semestre. Ny studieplan oversendes fakultetet.
 • Fase 4: Revidering av semestre høsten 2014. Ferdig implementert høsten 2016.

Prosjektgruppen

Professor Jan Frich er utnevnt som prosjektleder for Oslo 2014. Prosjektgruppen består av:

 • Anette Løken Eilertsen
 • Guro Valen
 • Erik Dissen
 • Lars Aabakken
 • Tore Kvien
 • Mette Brekke
 • Pål Gulbrandsen
 • Kristin Bjørnland
 • Edvard Hauff
 • Kristin Wium
 • Eva Gretland
 • Fredrik Brekke (studentrepresentant)
 • Karoline Kråkmo Hauge (studentrepresentant)

Det blir etablert en referansegruppe. Denne består av semesterledere, undervisningsledere, studenter, representanter fra studieadministrativ stab, universitetssykehus og øvrige sykehus, og eksterne aktører fra helsetjenesten, pasientombud og sentrale pasientforeninger.

Prosjektleder om Oslo 2014

Jan Frich og primus motor for initiativet om å revidere studieplanen, prodekan Ingrid Os, avholder for tiden orienteringsmøter for de ansatte. Milepæler skal formidles underveis i prosjektet.

Behov for ny studieplan

Ved fullført medisinstudium skal studentene ha grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de kan arbeide som lege i og utenfor sykehus. Samtidig skal de ha et grunnlag for videreutdanning innen alle spesialiteter og for forskning.

–  Verden og medisinen er i endring, og studiet må gjenspeile morgendagens kompetansebehov, sier Frich.

– Under gjennomgangen av studiet fikk vi inntrykk av at enkelte semestre i studiet er overfylte, og det er kommet for en dag at integreringen mellom basalfag, kliniske fag og samfunnsmedisinske fag ikke er optimal. Opplæring i kliniske ferdigheter må sikres og styrkes. Vi har dessuten praktiske utfordringer med omstruktureringer og flytting av pasienter mellom sykehusene i Oslo-området.

Ny studieplan bør øke mulighetene for fordypning ved innføring av valgfrie eller elektive emner og en masterekvivalent oppgave på 20 studiepoeng, mener Frich. Masteroppgaven vil da erstatte dagens prosjektoppgave som teller 18 studiepoeng.

– Vi må være fremtidsrettet og legge opp til at studiet i Oslo skal kunne tilfredstille krav til en profesjonsbasert mastergrad, sier han.

Undervisningsformer

Undervisningen skal i henhold til arbeidsgruppens rapport fortsatt være studentaktiviserende.

–  Kliniske fag ønsker i større grad å bruke klinikker med pasient, sier Frich.

– Vi må bli bedre på å utnytte potensialet som ligger innen e-læring. En rekke ulike læringsformer vil være aktuelle, som teambasert læring, arbeid med kasuistikker, PBL, kurs, forelesninger og kliniske smågrupper.

Føringer fra myndighetetene

– Helsemyndighetene har med Samhandlingsreformen pekt på et økt behov for leger i primærhelsetjenesten. Studieplanen i Oslo er relativt sykehusorientert, og i revisjonen må vi legge noe større vekt på primærhelsetjenesten. Vi vil også styrke undervisningen når det gjelder pasientforløp, samhandling, brukermedvirkning, forebygging og samfunnsmedisin lokalt og globalt, sier Frich.

– Det er nødvendig å styrke kompetansen innen tverrfaglig samarbeid. Vi vil identifisere mulige arenaer hvor dette kan gjøres, avslutter han.

Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 22. feb. 2013 16:47 - Sist endret 2. jan. 2019 09:26