Masteroppgaver i helseadministrasjon

På årskonferansen til Norsk forum for helseledelse 11. og 12. Januar 2013 på Holmenkollen Park hotell, fikk 40 MHA-kandidater tildelt mastermerke. Dette er alle studenter som har blitt uteksaminert det siste året.

Programleder Jan C. Frich og studiekonsulent Deborah A. Arnfinsen sammen med avgangsstudentene ved master i helseadministrasjon januar 2013.

Tre av de nyuteksaminerte, Astrid Johnsen, Thomas Grünfeld og Gro Vik Knutsen, holdt en kort presentasjon av sin oppgave.  

Kandidatene ved erfaringsbasert master i helseadministrasjon har skrevet oppgaver om mange interessante temaer.

 1. Hilde Lie Andersen: Nye oppgaver og profesjonsgrenser i sykehjem – er en ny oppgavefordeling veien å gå?
 2. Tanja Dahl: Utvikling av helsetjenester i Ukraina
 3. Camilla Glasø: Å innovere i helsetjenesten – er det nødvendig da? 
 4. Klara Hammerlund: Inntektsfordelingsmodell for somatiske helsetjenester for Helse Sør-Øst RHF. Lik modell for de private, ideelle sykehus i Oslo sykehusområde?
 5. Hans Kristian Haugland: Bruk av standardiserte besvarelser i patologi – et kvalitetsforbedrende tiltak?
 6. Marit Lieng: Likt eller ulikt? Betydning av bosted for det gynekologiske behandlingstilbudet 1999-2010
 7. Elisabeth Mork & Harald Aasen: Skjønn og prioriteringsregler: En kvalitativ undersøkelse av spesialisters erfaringer med prioriteringsvurderinger i psykisk helsevern
 8. Kjell Magne Mørk & Marit Åsland: Enhetlig ledelse i sykehus: Bare et slagord? Avdelingslederes refleksjoner om enhetlig ledelse og sitt lederskap
 9. Anne Kate Netskar: Hvordan forebygge uønsket svangerskap og abort blant ikke-vestlige innvandrerkvinner?
 10. Thomas S. Nilsen: Leder – født sånn eller blitt sånn?
 11. Leif Norbotten: Etablering av CRC-screening i Norge – fra ende til annen
 12. Elisabeth Reitan: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. En studie av organisasjonens identitetsutvikling
 13. Elisabeth Wang: Tilsyn – en aha-opplevelse. En drøfting av læringspotensialet i systemrevisjon
 14. Siv Hege Stemshaug: Legers tolkning og anvendelse av bioteknologilovens bestemmelser om fosterdiagnostikk
 15. Anne Kathrine Karlsen: Enhetlig ledelse, utviklingstrekk og erfaringer
 16. Astrid Johnsen: En sammenlikning av papirbaserte og elektroniske legemiddelkurver
 17. Janne Skumlien Myrland: Profesjonalisme versus amatørisme: en studie av den sentralpolitiske styringen med de regionale helseforetakene (2002-2012)
 18. Nina Cecilie Firing: Inkluderende arbeidsliv – for alle?
 19. Elisabeth F. Gjersøe & Lena N. Andersen: Enhetlig ledelse i spesialisthelsetjenesten – flere veier til Rom?
 20. Richard W. Olaussen: Blodbankorganisering i Oslo-området
 21. Ingegerd Aagenæs: Alltid på feil sted. Tverrgående ledelse – om å lede sykehusavdelinger som ligger på forskjellige steder
 22. Thomas Grünfeld: Omfang og kvalitet på strategiske planer ved norske sykehus
 23. Eyolf A. Bakke: Døråpnere i helsevesenet? En studie av praksiskonsulenters erfaringer
 24. Else-Marie Ringvold & Anne Birgit Vintermyr: Pasienter med tannbehandlingsvegring – en analyse av dagens tilbud i Aust-Agder
 25. Jon Sverre Holten & Kari Marie Tjelmeland: Nursing Activities Score (NAS) som ledelsesverktøy ved bemanningsplanlegging
 26. Jorun Hagen Rønsen: Kostnader for behandling av kroniske leggsår i hjemmesykepleien
 27. Henning Mørland: Rehabilitering i Oslo – en undersøkelse av rehabiliteringstilbudet i Oslos bydeler
 28. Tor Anders Perlestenbakken: SWOT-analyse av Fekjær psykiatriske senter
 29. Gro Vik Knutsen: Når legen innleder et intimt forhold til pasienten: en undersøkelse av legers normoppfatninger i tilsynssaker
 30. Hilde Marie Rognlie: Med blikk for helhet? En kvalitative undersøkelse av forløpstidenes betydning for organisering av kreftbehandling i sykehus
 31. Jon-Torgeir Lunke: Prioriteringsforskrift i kommunens helse- og omsorgstjeneste? Viktige problemstillinger
 32. Torunn Bøen Hestnes: Borte gjest, men hjemme mest? En kvantitativ studie av hva som påvirker liggetiden ved døgnavdelingene i psykisk helsevern
 33. Irene Jørgensen: Utskrivingsklare pasienter: en kartlegging av omfang, kjennetegn og kostnader ved Sykehuset Vestfold HF
 34. Stein Are Aksnes: Ledelse ved nasjonale kompetansetjenester for sjeldne tilstander
 35. Anne Irene Jensen: Karismatisk ledelse og narsissisme: en litteraturstudie
Publisert 15. jan. 2013 15:50 - Sist endret 18. feb. 2013 09:33