Ny studieplan for medisinstudiet vedtatt

Fakultetsstyret har vedtatt revidert, overordnet studieplan for profesjonsstudiet i medisin.

Nye krav til leger og helsevesen gjør at studieplanen ved medisinstudiet nå er revidert - og vedtatt.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Hvorfor revidere gammel studieplan?

  • Helsevesenet og medisinen har endret seg
  • Samfunnet stiller andre og nye krav til legene i dag
  • Samhandling, forebygging, eldremedisin og helsetjeneste for nye etniske grupper er nye utfordinger.

Større fokus på faglig innhold

  • Undervisningen i humanbiologi (det friske mennesket) konsentreres til de første to studieår
  • Vanlige sykdommer skal vektlegges mer i undervisningen
  • Undervisningen i allmennmedisin styrkes ytterligere
  • Integrasjon mot klinisk medisin forblir et bærende element fra studiestart
  • Studentaktiviserende undervisningsformer som problem-basert læring, men også kasuistikk-basert læring, smågrupper og team-basert læring skal være viktige læringsformer

Åtte moduler

Det etableres en ny organisatorisk ramme for studiet. Semesterinndelingen av studiet, hvor semestrene er identiske med emnene, skal erstattes med en modulinndeling, og studieplanen skal organiseres i åtte moduler.

Elektive perioder og utvidet prosjektoppgave

Det innføres elektive perioder på totalt 7 uker gjennom hele studiet. Disse legges mellom semestrene. Det er ment at elektive emner skal gi studentene et grunnlag for fordypning og tidlig spesialisering.

De vil dessuten kunne bygge opp under studentenes arbeid med prosjektoppgaven, enten metodologisk eller tematisk.

Eksamen

I høstsemesteret blir eksamen flyttet til like før juleferien. Eksamensordningene skal kvalitetssikres ytterligere.

Innføring av karakterer

Fakultetsstyret har vedtatt å innføre en gradert karakterskala (A - F). Den nye karakterskalaen skal implementeres etter at det er gjennomført en kvalitetssikring av eksamensformer og en utredning av hvilke emner som skal evalueres ved bruk av bokstavkarakterer. Implementeringen skal skje senest i 2017.

Det åpnes for at man også i ny ordning kan bruke bestått/ikke-bestått for enkelte emner. Overgang til ny karakterskala skal kunngjøres ved opptak og gjelder derfor ikke studenter som allerede er opptatt på studiet.

Implementering

Ved overgang fra dagens studium til revidert studieplan må flere forhold tas i betrakning. De to første modulene implementeres suksessivt over to år, og modul 3 implementeres like etter dette.

Det vil være behov for overgangsordninger ved omleggingen. Emner som ikke dekkes i reviderte moduler skal i overgangsperioden undervises i tiden som er satt av til elektive perioder.

Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 3. okt. 2013 08:42 - Sist endret 16. juni 2014 11:58