Pris for innovasjon i bachelor- og mastergradsutdanning

Professor Terje P. Hagen og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi fikk fakultetets nyopprettede pris for innovasjon i bachelor- og masterutdanning.

Studiedekan Kristin Heggen overrekker  fakultetets pris for innovasjon i bachelor- og masterutdanning til Terje P. Hagen. Foto: Frode Fagerbakk, UiO.

Prisen ble tildelt for nybrottsarbeidet med opprettelse av det internasjonale masterprogrammet European Master in Health Economics and Management (Eu-HEM). Programmet er et samarbeid mellom UiO, Erasmus-universitetet i Rotterdam, Management Centrum Innsbruck og Universitetet i Bologna.

Programmet er et av de første i sitt slag ved UiO. En fellesgrad, "joint degree", regnes for å være den mest integrerte formen for internasjonalt samarbeid om studier. Opprettelsen av Eu-HEM er derfor et viktig bidrag for internasjonalisering både for fakultetet og for UiO. Avdelingen har siden 2010 arbeidet med å skape en slik fellesgrad innenfor helseøkonomi- og ledelse. Avdelingsleder Terje Hagen har vært entreprenør og drivkraft i arbeidet.

Prisoverrekkelse

Diplom og blomster ble overrakt av studiedekan Kristin Heggen på vegne av fakultetet i Forsamlingssalen i Harald Schelderups hus den 25. oktober. I sin tale fremhevet Heggen at det er en kolossal innsats og stå-på-vilje som ligger bak arbeidet for å få til et slikt program, og at avdelingen har møtt mange hindringer på veien som de har arbeidet seg gjennom. Fakultetet er veldig stolte av å ha fått et «joint degree»-program, som er blant  fakultetets og UiOs strategiske mål.

Fra nominasjonen sendt inn av professor Ole T. Berg trakk Heggen spesielt frem følgende: «Det nye studietilbudet, Eu-Hem, er et uttrykk for fremtidsrettet innovasjon innen rammen av ….Bologna-politikken..., og som Universitetet i Oslo og dets medisinske fakultet offensivt har sluttet seg til, men som forutsetter at det finnes fagfolk og fagmiljøer som kan omsette politikken til praktisk faglighet. Professor Terje P. Hagen er en slik fagmann, og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi er et slikt fagmiljø.»

En pris til hele avdelingen

I sin takketale understreket Terje P. Hagen at dette er en pris som går til hele avdelingen. Han takket hele staben for innsatsen i arbeidet med den nye kursstrukturen og for den gode administrative støtten.

Ola Magnusson, ny koordinator for programmet.
Foto: Frode Fagerbakk, UiO

Ola Magnusson er programmets nye koordinator, og fikk spesielt skryt av Hagen. Avdelingen har også fått god bistand fra Studieseksjonen ved fakultetet og fra Studieavdelingen ved UiO i avklaringer av vanskelige spørsmål.

Ifølge Hagen gir det nye programmet særlig gode muligheter for spesialisering innenfor feltet i og med at det utnytter de fire partneruniversitetenes styrker og spesialiteter på best mulig måte. Men det gjenstår et stykke arbeid før programmet kan sies å være en «joint degree» fullt ut. Det beror blant annet på at det er ulike byråkratiske prosesser i de fire landene partneruniversitetene hører hjemme i.

Lansering av nettsider for Eu-HEM

Etter prisoverrekkelsen var det duket for lansering av nettsidene til det nye programmet. Administrativ avdelingsleder Anne Gunn Thyrum Nielsen presenterte nettsidene og bød deretter de mange oppmøtte på kaffe og marsipankake med «joint degree»-programmets nye logo.

Av Brita Scheel Rey
Publisert 6. nov. 2013 19:56 - Sist endret 12. feb. 2014 13:34