Nasjonalt profesjonsråd for ernæring

Fakultetet har på oppdrag fra Universitets- og høgskolerådet etablert et nasjonalt profesjonsråd for ernæring. Nyvalgt leder er professor Svein Olav Kolset.

Nyvalgt leder av nasjonalt profesjonsråd for ernæring, professor Svein Olav Kolset.

Foto: Gunnar Lothe

Universitets- og høgskolerådet har vedtatt en ny organisering av helse- og sosialfaglige miljøer. Samarbeidet skal styrkes, og de har opprettet to nasjonale arenaer med ulike roller.

Nasjonal Fagstrategisk Enhet for helse- og sosialfag

Nasjonal Fagstrategisk Enhet for helse- og sosialfag (NFEHS) er nyopprettet og skal fokusere på de overordnede, tverrfaglige og tverrprofesjonelle strategiske sidene av helse- og sosialfagene.

Her skal dekaner eller andre på avdelingsledelsesnivå være representert, sammen med ledere for alle profesjonsrådene. Første møte i NFEHS ble avholdt 30. september - 1. oktober, og her deltok både leder for profesjonsrådet i ernæring og dekan Frode Vartdal.

Nasjonale profesjonsråd

Det skal etableres totalt 14 profesjonsråd i helse og sosialfag, og de nasjonale profesjonsrådene skal i hovedsak fokusere på fag- og profesjonsspesifikke problemstillinger og arbeide for å styrke høyere utdanning, forskning, utviklingsarbeid og innovasjon innenfor eget fagområde. De skal gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål på eget initiativ eller etter anmodning fra sine medlemsinstitusjoner, NFEHS, de andre rådene som hører inn under fagområdet, eller de øvrige organene i UHR. Representanter her skal være på institutt-/studieledernivå.

Oppstart av nasjonalt profesjonsråd for ernæring

På det første møtet i nasjonalt profesjonsråd for ernæring i august deltok representanter fra fem utdanningsinstitusjoner: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Høyskolen Campus Kristiania. Institusjonene tilbyr utdanning i ernæring på minimum bachelornivå, er medlemmer i UHR, og har dermed rett på representasjon i rådet.

I tillegg skal det oppnevnes studentrepresentanter og en representant fra praksisfeltet. Disse er under oppnevning i henholdsvis Norsk studentorganisasjon (NSO) og hos Kliniske Ernæringsfysiologers Forening (KEFF). Utover disse deltok seniorrådgiver med ansvar for helse- og sosialfagutdanningene i UHR. Studiedekan ved fakultetet, Kristin Heggen, deltok som observatører på møtet.

Valg av leder

På agendaen sto blant annet valg, og vår egen professor ved Avdeling for ernæringsvitenskap på IMB, Svein Olav Kolset, ble valgt som leder av profesjonsrådet. Med valgt leder fra vårt fakultet stiller vi også med sekretærfunksjonen for rådet, rådgiver for bachelor- og masterstudiene, Karen Oldervik Golmen.

Samordning ved ulike felt

Det er et stort mangfold ernæringsutdanninger i landet, og rådet vil ta sikte på å kartlegge disse og opprette samarbeid med de institusjonene som ikke har fast plass i rådet. Andre tema det kan være aktuelt å jobbe med, er nasjonal karakterbruk innenfor fagfeltet, praksisstudier, rammeplaner og læringsutbyttebeskrivelser, kvalitetsspørsmål, internasjonalisering og vitenskapelig publisering.

Nyvalgt leder om rådets rolle

Svein Olav Kolset er så vidt i gang som leder av nytt profesjonsråd og ser viktigheten av høy kvalitet og faglig forankring av ernæringsfaget.

– Ernæring er et fag som bare øker i betydning i dagens helse-Norge. Det er stor interesse, og faget griper rett inn i hverdagen til folk. Det er stort engasjement om faget vårt, og den sterke profilen det har hatt i Norge i mange år gjør at mange søker seg til studier i ernæring. Det er derfor viktig å sørge for at ernæringsfaget har høy kvalitet i alle institusjoner som underviser på bachelor og master nivå.

Videre er det fundamentalt viktig at faget er forskningsbasert og ernæringsforskningen øker innen for forebygging og tiltak, klinikk, eksperimentell forskning, kostholdsforskning og en rekke andre felt. Vårt fag må være kunnskapsbasert. Det er nok av aktører i markedet, på nett, og også innen undervisning som framstår som useriøse. Det blir derfor viktig for det nye rådet å sikre ernæringsfagets faglige forankring og være med på å videreutvikle den.

Gevinst ved nasjonalt samarbeid

Kolset tror økt samarbeid mellom institusjonene i Norge kan gi en gevinst for fagområdene på sikt.

– Dette vil være veldig viktig. Faget bygges ut ved en rekke utdanningsinstitusjoner, og dette gjør at vi kan få en bedre lokal forankring både for undervisning og forskning. Et slikt økt samarbeid ser jeg som en stor mulighet til å øke mulighetene til større gjennomslag både i forebyggende arbeid i kommunene og i behandling ved flere av landets sykehus og i andre sammenhenger som vil ha betydning i det nasjonale helsearbeidet.

 

Rådet skal holde møter minst to ganger i året, og det neste avholdes den 20. november.

Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 13. okt. 2014 22:31 - Sist endret 20. sep. 2019 12:57