Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014

Fakultetets studenter kommer svært godt ut av den nasjonale helse- og trivselsundersøkelsen (SHoT 2014) i regi av SiO. Studentene trives godt og oppfatter studiet som meningsfullt.

Studentene ved Det medisinske fakultet skiller seg positivt ut i årets undersøkelse, og scorer høyt på både helse og trivsel. Nesten alle studentene opplever studiet som meningsfullt, og studieprogresjonen er høyest ved hele UiO. De er fornøyd med boforhold og egen økonomi. En høy andel har et godt forhold til familien, og kun 2 prosent opplever press fra den kanten om å gjøre det bra.

Godt mottatt på studiet

Hele 88 pst. opplyser at de ble godt mottatt på studiet. Det er en viktig tilbakemelding til studiestedet som ønsker å tilrettelegge for nye studenter ved semesterstart med fadderordning, aktiviteter og informasjonsmøter. En god start på studiet er viktig! De som er aktive i fadderuka viser seg å være mer sosiale og engasjerte senere i studiet og føler seg mindre ensomme.

Engasjerte og flinke

Hele 97 pst. oppfatter studiet som meningsfullt, noe som er høyest blant alle fakulteter ved UiO. Generell trivsel kan henge sammen med at 57 pst.deltar i idrettslag, foreninger eller studentpolitikk, noe som gir høyest score ved UiO. I tillegg til engasjement rundt studiene, er studentene arbeidssomme og blant de som leser mest, dvs. 34 timer i uka.

Lite misbruk av narkotika

Studentene ved fakultet er tydeligvis klar over helserisikoen ved feil medikamentbruk. De har klart lavest score ved UiO ved bruk av prestasjonsfremmende medikamenter. Når det gjelder bruk av narkotika for øvrig er andelen svært lav, og da særlig for kvinner. Bruken ligger lavest blant alle fakulteter ved UiO.

Psykiske helseplager under gjennomsnittet

Resultatene viser at studentene ligger under landsgjennomsnittet for psykiske symptomplager. En andel på ca 10 pst. har oppsøkt hjelp grunnet psykiske plager. En liten andel er sosialt ensomme, og en liten andel føler seg emosjonelt ensomme. På landsbasis har hver femte norske student alvorlige psykiske plager, noe som er dobbelt så høyt som i befolkningen for øvrig.

God fysisk helse

En stor andel vurderer egen fysisk helse som svært god eller god, noe som også gjenspeiler seg i hvor mange treningsøkter studentene legger ned hver uke. Omtrent en tredel trener minst 4-5 ganger i uka. Over en tredel trener 2-3 ganger i uka. Nesten ingen røyker, en tiendedel snuser, og brorparten drikker 2-4 ganger i måneden, sjeldnere eller aldri.

Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 29. sep. 2014 10:24 - Sist endret 26. jan. 2016 15:01