Vil lokke menn til klinisk ernæring

Masterprogrammet i klinisk ernæring har fått likestillingsmidler fra UiO. Nå er en prosjektgruppe ved fakultetet i gang med planleggingen.

Masterprogrammet i klinisk ernæring har lenge ønsket å øke andelen menn på sitt studium. I dag er kjønnsbalansen svært skjev. I følge tall fra Database for statistikk om høgre utdanning er bare 7 % av studentmassen menn.

Søkte om likestillingsmidler

Masterprogrammet søkte derfor om midler til sju ulike tiltak for å bedre kjønnsbalansen i juni i fjor. Disse tiltakene var:

  • Kartlegging av og kunnskapsinnhenting om eksisterende mannlige studenter på studiet, samt potensielle mannlige søkere, for å kunne treffe enda bedre med tiltakene.
  • Forsøksordning med skolebesøk på et utvalg av videregående skoler med realfagfokus i Oslo-området for å gjøre studiet i klinisk ernæring kjent hos mulige søkere.
  • Deltakelse på utdanningsmesser for elever i videregående skoler i Oslo, der mannlige studenter skal være med som potensielle rollemodeller.
  • Videreføre informasjonsmøte for potensielle søkere på Åpen dag ved UiO ved å i etterkant holde en åpen kveld for interesserte på Domus Medica med omvisning på lab, dyrestall og ferdighetssenter.
  • Videreutvikle nettsiden til programmet og satse mer på informasjon i sosiale media.
  • Ta telefonkontakt med de mannlige førsteprioritetssøkerne når opptaket er klart for å hindre at søkere faller fra i perioden mellom mottatt tilbud om studieplass og selve studiestarten.
  • Læringsmiljøtiltak for de mannlige studentene på studiet for å hindre frafall blant de mennene som allerede studerer klinisk ernæring. Det skal derfor lages sosiale arrangementer, faglige temakvelder osv. som kan fenge mennene spesielt.

Til sammen ble det anslått at disse tiltakene ville koste 375 000,-, hvorav halvparten ble søkt om i sentrale likestillingsmidler.

Fakultetet tildelt 187 500 for å bedre kjønnsbalansen

Gleden var derfor stor da Tildelingskomiteen fra Koordineringsgruppen for likestilling innvilget søknaden og tildelte 187 500,- til tiltak for å bedre kjønnsbalansen på masterprogrammet i klinisk ernæring. De skrev følgende i tilsagnsbrevet:

«Dette er den første søknaden fra Medisinsk fakultet ment å adressere manglende kjønnsbalanse mellom kvinnelige og mannlige studenter. Dette fagmiljøet har svært ujevn kjønnsbalanse. Søknaden virker målrettet, og budsjettet synes å være realistisk. Lignende tiltak har hatt god effekt på UV. Vedtak: Det tildeles 187 500 til tiltak for å bedre kjønnsbalansen.»

Prosjektgruppen er allerede i full sving

Midlene ble overført til programmet ved årsskiftet. Nå jobber en prosjektgruppe bestående av representanter fra studieseksjonen ved fakultetet og både faglige og administrativt ansatte ved klinisk ernæring med å sette tiltakene ut i livet.

Planleggingen av Åpen dag og skolebesøk er allerede i full gang. Det samme er satsingen på mer informasjon utad, og da særlig på nett. I løpet av året skal likestillingsmidlene omgjøres til mange gode tiltak som forhåpentligvis vil gi seg utslag i flere mannlige kliniske ernæringsfysiologer her til lands.

Av Karen Oldervik Golmen
Publisert 11. feb. 2015 09:57 - Sist endret 22. mars 2022 12:27