Mastergrad bidrar til bedre klinisk praksis

Er en mastergrad innen sykepleievitenskap for teoretisk, eller en god kobling mellom teori og praksis?

Bente Lüdemann, leder for Avdeling for anestesisykepleie ved Oslo Universitetssykehus

Bente Lüdemann, leder for Avdeling for anestesisykepleie ved OUS, oppmuntrer til strategisk videreutdanning.

Ved avdeling for anestesisykepleie på Oslo Universitetssykehus er sykepleierne allerede spesialutdannet. Anestesisykepleierne jobber tett sammen med annet helsepersonell og har et stort ansvar for pasienten, alltid i situasjoner som krever beredskap for akutte sitasjoner. Det er nøyaktig utførelse til pasientens beste, i samråd med annet helsepersonell.

Hvorfor er da en master i sykepleievitenskap relevant for sykepleiere som jobber på sykehus?

- Pasientbehandling anno 2015 er både kompleks og kunnskapsbasert. Vi samarbeider i et miljø med stor kompetanse og kontinuerlig fagutvikling, som krever at vi henger med. Praksis og teori henger tett sammen, forteller Bente Lüdemann, leder for Avdeling for anestesisykepleie ved Oslo Universitetssykehus.

Hun er godt fornøyd med ordningen med etterutdanning for sine ansatte i avdelingen.

Videreutdanning hever nivået

- Det er nødvendig med en solid teoretisk kunnskap for å utføre det praktiske. Det ene utelukker ikke det andre, sier hun.

Lüdemann samarbeider tett med de ansatte på sin avdeling for å legge til rette for en mastergrad, blant annet i sykepleievitenskap.

- Vi har som avdeling ønsket å heve vår kunnskap og kompetanse. Derfor jobber vi systematisk og med metodisk tilnærming. Vi utvikler mer og mer en kritisk vurdering når det gjelder kunnskap og erfaring rettet mot et pasientbrukerperspektiv, sier hun.

Knytter masteroppgaven til praksis

Det er lagt opp til et samarbeid mellom avdelingen og kandidaten, slik at masteroppgaven kan knyttes til klinisk kompetanse og utfordringer ved avdelingen. Dermed blir det en kompetanseheving på hele avdelingen.

Hvilken forskjell merker du på sykepleiere som har tatt master i sykepleievitenskap?

- Vi baserer våre valg mer på vitenskapelige metoder. Det gjør at diskusjonene hever seg på et annet nivå, og gir en annen innfallsvinkel. Det fører til at vi går fra et ”synsestadie” til en kritisk vurdering som kommer pasienten til gode, sier Lüdemann.

Akkurat nå er det fem ansatte som tar masterutdanning ved UiO. Studiet kan tas på heltid eller på deltid i kombinasjon med klinisk praksis. Ledelsen oppfordrer også til å fortsette å søke kunnskap. Elisabeth Reine, anestesisykepleier ved OUS, fortsetter å kombinere pasientrettet arbeid og forskning med en doktorgrad etter fullført mastergrad.

Forskningsmiljø gir bedre klinisk praksis

- Det er faget som driver personalgruppen, forteller Bente Lüdemann. Da må ledelsen være involvert og utvikle strategier og målsetninger, påpeker hun.

- Vi må legge forholdene til rette og berede grunnen. Det koster oss noe, og vi må prioritere innen eksisterende ressurser for å få til dette.

Lüdemann mener det er viktig å gå for en høyere teoretisk kompetanse.

- Det at vi har en systematisk tenkning i personalgruppen hever den kollektive kompetansen som igjen hever standarden for praksis til pasienten. Dette fører til økt kompetanse i avdelingen som helhet.

- Vi er en serviceavdeling med samarbeidspartnere på et høyt vitenskapelig nivå. Når vi samarbeider med hele sykehuset, ulike legegrupper, radiologiske laboratorier, intensivsykepleiere og alle innen akuttmedisin ønsker vi å løfte det kliniske arbeidet slik at det kommer pasienten til gode.

Hva sier du til kritikken om at slike mastergrader er for teoretiske?

- Historisk har anestesisykepleie vært et meget praktisk orientert fag. Det vil det fortsette å være, men nå med en mye større teoretisk ballast. Etter hvert vil alle anestesisykepleiere komme med en mastergrad fra sin videreutdanning, noe universiteter og høyskoler allerede er i gang med.

- Masterstudiet i sykepleievitenskap ved UiO er nok enda mer teoretisk anlagt med vekt på mer generell sykepleie. Det er viktig at kandidaten er motivert for å inngå i den type utdanning og vet hva som ligger foran seg. Vi har hatt diskusjoner med de som studerer på universitetet om hvilke problemstillinger vi kan sette på dagsorden i den sammenhengen, sier Bente Lüdemann.

Strategisk valg

Avdelingen vurderer til enhver tid hvor innsatsen skal rettes. Hun mener det er viktig at kandidaten og ledelsen ser på dette sammen.

- Vi vil som sagt øke den kollektive kompetansen slik at den kommer avdelingen til gode, og må ha en strategi for dette.

 - Med standardiserte kontrakter fristilles en brøk av stillingen til utdannelse. Vi tilbyr lønn med permisjon og når du er ferdig med mastergraden får du bindinsgstid og et påslag i lønn på 20.000 kroner, forteller hun. Dette er framforhandlet i overenskomst del B mellom OUS og NSF (Norsk Sykepleierforbund).

Får de ansatte nye oppgaver?

- Oppgavene blir ikke nødvendigvis forandret, men noen ganger er det en naturlig for noen å gå over i andre stillinger, for eksempel knyttet til fagutvikling, sier hun. Vårt primære mål er å beholde økt kompetanse i pasientnært, klinisk arbeid.

Av Christina Heesch
Publisert 24. mars 2015 10:23 - Sist endret 16. mars 2016 11:12