Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits

For å få autorisasjon som lege i Norge, må du som har utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits blant annet bestå en fagprøve.

Fagprøven er en fagspesifikk praktisk, muntlig og skriftlig prøve som tester om du har praktiske og teoretiske kunnskaper som tilsvarer norsk medisinutdanning.

Se også informasjon om øvrige krav til autorisasjon.

Krav for å kunne søke opptak til fagprøven

For å kunne gå opp til fagprøven må du ha følgende dokumentasjon:

 1. Bekreftelse fra Helsedirektoratet på at du er kvalifisert for å fremstille deg til fagprøven.
 2. Dokumenterte språkferdigheter i norsk/svensk/dansk muntlig og skriftlig som tilsvarer B2 på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) (f.eks. Bergenstesten). Se språkkrav fra Helsedirektoratet

Hva koster fagprøven?

 • Deltageravgiften for å ta fagprøven er 49 000 kroner som betales etter bekreftet opptak.
 • Du må betale innen 14 dager etter at du har fått bekreftet opptak til fagprøven. Du blir meldt opp til eksamen når betalingen er registrert.
 • Hvis du ikke betaler innen fristen vil plassen din gå til en annen søker.

Søknadsfrist og påmelding

Det arrangeres to fagprøver i året. Du søker om å få avlegge prøven via Søknadsweb, som åpner for søknader ca tre måneder før søknadsfrist.

I Søknadsweb laster du opp bekreftelsen fra Helsedirektoratet og dokumentasjon på bestått språktest.

 • For våren er søknadsfristen 5. januar 2020
 • For høsten er søknadsfristen 5. august 2020 Søk i Søknadsweb

Rangering

Hvis det er flere søkere enn det er kapasitet til, vil søkere bli prioritert etter dato på bekreftelsen fra Helsedirektoratet på at du er kvalifisert.

Hvis du ikke kommer med første gang du søker, får du beskjed og må søke på nytt neste gang fagprøven arrangeres.

Når gjennomføres fagprøven for høsten 2019?

Fagprøven gjennomføres som en eksamen over to dager, med skriftlig digital eksamen 11. oktober og OSCE klinisk og muntlig eksamen 4. desember 2019.

Kontinuasjonseksamen: skriftlig digital eksamen 15. november 2019 og OSCE og klinisk muntlig 14. januar 2020

Hvordan gjennomføres fagprøven?

Dag 1

Skriftlig digital eksamen på fire timer i fagområdene:

 • kirurgi inklusive ortopedi
 • akuttmedisin
 • allmennmedisin
 • indremedisin
 • onkologi
 • nevrologi
 • radiologi
 • farmakologi
 • mikrobiologi
 • medisinsk biokjemi

Les mer om den skriftlige delen av fagprøven og se tidligere eksamensoppgaver

Dag 2

OSCE - Objective structured clinical examination. Eksamensform som består av 10 OSCE-stasjoner hvor muntlige og praktiske oppgaver skal besvares på syv minutter, med ett minutts pause mellom stasjonene, i fagområdene:

 • indremedisinske fag
 • kirurgiske fag
 • anestesiologi
 • medisinske atferdsfag
 • patologi
 • allmennmedisin.

I tillegg kommer en egen klinisk muntlig stasjon på 30 minutter med hovedvekt på allmennmedisin, kommunikasjon og norsk medisinsk praksis.

Les mer om OSCE-objective structured clinical examination

På eksamensdagen

 • Prøven holdes på norsk.
 • Ingen hjelpemidler vil være tillatt.
 • Mobiltelefoner, klokker og elektronisk utstyr er ikke tillatt under eksamen.
 • På eksamensdagene må pass fremvises for identifikasjon.
 • Den skriftlige digitale eksamen på dag 1 holdes i Silurveien 2.
 • OSCE-eksamen med den kliniske muntlige stasjonen på dag 2 holdes på Ferdighetssenteret på Rikshospitalet Oslo universitetssykehus

Har du krav på tilrettelegging ved avlegging av fagprøven kan du søke om dette umiddelbart etter du har fått opptak.

Søknad med legeattest sendes til: Det medisinske fakultet, Studieseksjonen, Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo

Trekk fra fagprøven

 • Trekker du deg før betalingsfristen for fagprøven, vil eventuelt innbetalt beløp refunderes med fradrag av 1.000 kroner i administrasjonsgebyr.
 • Ved trekk etter betalingsfristen vil oppmeldingen til prøven regnes som ett av tre forsøk og innbetalt deltageravgift blir ikke refundert.

Sykdom på eksamensdagen

 • Blir du syk på en av eksamensdagene, må du levere legeattest som dokumenterer sykdom på den aktuelle dagen innen tre dager. Denne delen av fagprøven vil da ikke telle som et forsøk - les mer om antall forsøk under.
 • Du kan gå opp neste gang samme del av fagprøven avholdes uten å måtte betale på nytt. Dersom du ønsker å gå opp til fagprøven på nytt, må du gi beskjed senest 14 dager før.

Legeattesten sendes til: Det medisinske fakultet, Studieseksjonen, Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo

Antall forsøk

Du kan kun fremstille deg til fagprøven totalt tre ganger og dette må skje i løpet av en treårsperiode fra tidspunktet du fikk bekreftelsen til å gå opp til fagprøven fra Helsedirektoratet. Du må betale deltakeravgift ved hver oppmelding. Hver oppmelding koster 49 000 kroner.

Dersom du ikke har gjennomført fagprøven i løpet av denne treårsperioden, må du søke Helsedirektoratet om godkjenning på nytt. Eventuelle gjennomførte forsøk vil telles med i det totale antall forsøk.

Sensur

Sensurfrist er tre uker etter gjennomført eksamen. Du vil få resultatet sendt til deg på oppgitt e-postadresse.

Fagprøven blir vurdert som Bestått / Ikke bestått. Kandidaten må bestå både OSCE-eksamen, inkludert klinisk muntlig stasjon og skriftlig digital eksamen for at fagprøven skal være bestått.

Ved endelig bestått fagprøve blir bekreftelse sendt per post.

Stryk

Hvis du ikke består fagprøven, kan du søke på nytt via Søknadsweb innen de oppgitte fristene. Du må betale deltageravgiften på nytt.

Klageadgang

Du kan klage på formelle feil ved avvikling av prøvene. Du kan også klage på sensur på den skriftlige digitale eksamen. Klage sendes postmottak@medisin.uio.no

Anbefalt litteratur og læringsutbyttebeskrivelser

Her finnes anbefalte lærebøker i alle fagområder gjennom hele medisinstudiet.

Du kan også å gå inn å se på læringsutbyttebeskrivelsene som du kan bli testet på. Disse ligger ikke samlet, men du må gå inn på hver enkel modul.

E-læring for helseutdanningene

Her finnes oversikt over e-læringsressurser for helseutdanningene

Publisert 28. feb. 2017 16:25 - Sist endret 6. nov. 2019 09:07