Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits

For å få autorisasjon som lege i Norge, må du som har utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits blant annet bestå en fagprøve.

Fagprøven er en fagspesifikk praktisk, muntlig og skriftlig prøve som tester om du har praktiske og teoretiske kunnskaper som tilsvarer norsk medisinutdanning.

Når gjennomføres fagprøven?

Høsten 2022

 • Skriftlig digital eksamen 22. november 2022 kl. 9:00-13:00
 • Klinisk muntlig eksamen 23. november 2022
 • OSCE 29. november 2022

Det vil ikke lenger bli arrangert kontinuasjonseksamen på fagprøven samme semester. Nytt forsøk vil bli holdt i forbindelse med neste ordinære fagprøve.

Om fagprøven

Fagprøven våren 2022 gjennomføres over tre dager, en dag med skriftlig digital eksamen, en dag med klinisk muntlig eksamen og en dag med OSCE.

Fritak for fagprøve på grunn av yrkesgodkjenning i annet nordisk land

Helsedirektoratet kan frita fra kravet om fagprøve for leger som kan dokumentere rett til selvstendig yrkesutøvelse i et annet nordisk land innenfor yrket.

Dersom du har full yrkesgodkjenning i et nordisk land, er det viktig at du dokumenterer dette, slik at Helsedirektoratet kan vurdere fritak.

Søknadsfrist og opptak

Krav for å kunne søke opptak til fagprøven

For å kunne gå opp til fagprøven må du ha følgende dokumentasjon:

 1. Bekreftelse fra Helsedirektoratet på at du er kvalifisert for å fremstille deg til fagprøven.
 2. Dokumenterte språkferdigheter i norsk/svensk/dansk muntlig og skriftlig som tilsvarer B2 på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) (f.eks. Bergenstesten). Se språkkrav fra Helsedirektoratet

Hva koster fagprøven?

 • Deltageravgiften for å ta fagprøven er 49.000 kroner som betales etter bekreftet opptak.
 • Du må betale innen 14 dager etter at du har fått bekreftet opptak til fagprøven. Du blir meldt opp når betalingen er registrert.
 • Hvis du ikke betaler innen fristen vil plassen din gå til en annen søker.
 • Hvis du har behov for nytt forsøk på en eller flere av deleksamene, må du betale ny deltakeravgift for den/de deleksamene du melder deg opp i (16.333 kroner pr. del).

Søknadsfrist og påmelding

Det arrangeres to fagprøver i året. Du søker om å få avlegge prøven via Søknadsweb, som åpner for søknader ca tre måneder før søknadsfrist.

I Søknadsweb laster du opp bekreftelsen fra Helsedirektoratet og dokumentasjon på bestått språktest.

 • For våren er søknadsfristen 5. januar 
 • For høsten er søknadsfristen 5. august

Søk i Søknadsweb

Rangering

Hvis det er flere søkere enn det er kapasitet til, vil søkere med kortest tid for å gjennomføre tilleggskravet bli prioritert. 

Hvis du ikke kommer med første gang du søker, får du beskjed og må søke på nytt neste gang fagprøven arrangeres.

Hvordan gjennomføres fagprøven?

 

Dag 1 - Skriftlig digital deleksamen på fire timer i fagområdene:

 • kirurgi inklusive ortopedi
 • akuttmedisin
 • allmennmedisin
 • indremedisin
 • onkologi
 • nevrologi
 • radiologi
 • farmakologi
 • medisinsk mikrobiologi
 • medisinsk biokjemi
 • psykiatri

Allmennmedisinske spørsmål kan være fra alle kliniske fagområder som f.eks. gynekologi og obstetrikk, dermatologi, pediatri og oftalmologi.

Les mer om den skriftlige delen av fagprøven.

Dag 2 - OSCE - Objective structured clinical examination

Denne eksamen består av 10 OSCE-stasjoner hvor muntlige og praktiske oppgaver skal besvares på syv minutter, med ett minutts pause mellom stasjonene, i fagområdene:

 • indremedisinske fag
 • kirurgiske fag
 • anestesiologi
 • medisinske atferdsfag
 • patologi
 • allmennmedisin

Les mer om OSCE-Objective structured clinical examination

Dag 3 - Klinisk muntlig deleksamen

En klinisk muntlig stasjon på 30 minutter med hovedvekt på allmennmedisin, kommunikasjon og norsk medisinsk praksis.

På eksamensdagen

 • Eksamen holdes på norsk.
 • Ingen hjelpemidler er tillatt.
 • Mobiltelefoner, klokker og elektronisk utstyr er ikke tillatt under eksamene.
 • Pass må fremvises for identifikasjon på den enkelte eksamen. 
 • Skriftlige digital deleksamen holdes i Silurveien 2.
 • OSCE holdes på Rikshospitalet.
 • Klinisk muntlig delprøve holdes på Domus Medica tilbygg.

Trekk fra fagprøven

 • Trekker du deg før betalingsfristen for fagprøven, vil eventuelt innbetalt beløp refunderes med fradrag av 1.000 kroner i administrasjonsgebyr.
 • Ved trekk etter betalingsfristen vil oppmeldingen til prøven regnes som ett av tre forsøk og innbetalt deltageravgift blir ikke refundert.

Tilrettelegging

Har du behov for tilrettelegging på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette. Dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Fagprøvekandidater som har fødselstermin inntil tre uker etter dato for skriftlig digital eksamen får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid. Dersom det søkes om annen type tilrettelegging eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver kandidatens helsetilstand.

Du må søke om tilrettelegging umiddelbart etter du har mottatt brev om opptak til fagprøven. Søknad med legeattest sendes til: Det medisinske fakultet, Studieseksjonen, Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo

Sykdom på eksamensdagen

 • Blir du syk på en av eksamensdagene, må du levere legeattest som dokumenterer sykdom på den aktuelle dagen innen tre dager. Denne delen av fagprøven vil da ikke telle som et forsøk - les mer om antall forsøk under.
 • Du kan gå opp neste gang samme del av fagprøven avholdes uten å måtte betale på nytt. Du må da søke på nytt i søknadsweb.

Legeattesten sendes til: Det medisinske fakultet, Studieseksjonen, Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo

Antall forsøk

Du kan kun fremstille deg til fagprøven totalt tre ganger og dette må skje i løpet av en treårsperiode fra tidspunktet du fikk bekreftelsen til å gå opp til fagprøven fra Helsedirektoratet. Du må betale deltakeravgift ved hver oppmelding. Størrelsen på deltakeravgiften er avhengig av hvor mange deleksamener du melder deg opp i. 

Dersom du ikke har gjennomført fagprøven i løpet av denne treårsperioden, må du søke Helsedirektoratet om godkjenning på nytt. Eventuelle gjennomførte forsøk vil telles med i det totale antall forsøk.

Sensur

Sensurfrist er tre uker etter gjennomført eksamen. Du får varsel på e-post når resultatet ditt er publisert i Studentweb.

Fagprøven blir vurdert som Bestått / Ikke bestått. Kandidaten må bestå både OSCE-eksamen, klinisk muntlig stasjon og skriftlig digital eksamen for at fagprøven skal være bestått. Det er ikke nødvendig å bestå alle tre eksamener i samme forsøk.

Ved endelig bestått fagprøve blir bekreftelse sendt per post.

Stryk

Hvis du ikke består fagprøven, kan du søke på nytt via Søknadsweb innen de oppgitte fristene. Du må betale deltageravgiften på nytt.

Klageadgang

Du kan klage på formelle feil ved avvikling av prøvene. Du kan også klage på sensur på den skriftlige digitale eksamen. For mer informasjon om begrunnelse og klage.

Hvordan forberede seg til fagprøven?

Fagprøven er satt sammen for å sikre at kandidatene har fagkunnskap på et nivå som tilsvarer minstekravet for nyutdannde leger i Norge.

Noen genrelle råd med tanke på forberedelse:

 • Delta på informasjonsmøtene
 • Gå gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver som er publisert. Disse oppgavene gir et godt inntrykk av den faglige bredden, hvilke fagområder som er aktuelle, vanskelighetsgrad og formatet på eksamen
 • Konsentrer dere om lærebøkene i de store kliniske fagene indremedisin, kirurgi og allmennmedisin
 • Se gjennom læringsutbyttebeskrivelsene. Selv om disse er ganske kortfattede, gir de en god pekepinn på hva det er forventet på hva som er forventet at dere skal beherske
 • Se gjennom oversikten over spesifiserte krav til praktiske ferdigheter i profesjonsstudiet i medisin
 • Gå gjennom prøveeksamen (digital eksamen) og delta på omvisning på Ferdighetssenteret
 • Det er viktig med gode norskkunnskaper - både skriftlig og muntlig. Fagprøven stiller krav til lesehastighet og forståelse av det du leser og evne til å uttrykke seg muntlig - og å forstå norsk tale.
 • For de aller fleste vil det være svært nyttig om du kan hospitere ved en sykehusavdeling i Norge. Der vil du få innblikk i daglige rutiner, terminologi, samarbeidsformer i norsk helsevesen og ikke minst mulighet til å kommunisere på norsk med annet helsepersonell og med pasienter.

Anbefalt litteratur og læringsutbyttebeskrivelser

Her finnes anbefalte lærebøker i alle fagområder gjennom hele medisinstudiet.

Du kan også å gå inn å se på læringsutbyttebeskrivelsene som du kan bli testet på. Disse ligger ikke samlet, du må gå inn på hver enkel modul.

Tidligere eksamensoppgaver

E-læring for helseutdanningene

Her finnes oversikt over e-læringsressurser for helseutdanningene

Kontakt

Publisert 28. feb. 2017 16:25 - Sist endret 11. okt. 2022 13:58