Permisjon ved profesjonsstudiet medisin

Etter søknad kan det innvilges permisjon fra medisinstudiet i inntil ett år av gangen

  • Permisjon ut over ett år sammenhengende innvilges bare i helt spesielle tilfeller
  • Det innvilges kun permisjoner etter fullførte moduler, og det innvilges vanligvis ikke permisjon før etter fullført modul 1

Søknadsfristen er senest 1. mai for permisjon som skal påbegynnes i høstsemesteret og senest 1. november for permisjon som skal påbegynnes i vårsemesteret.

I forbindelse med innføringen av ny studieplan vil det bli gjort en særskilt vurdering med hensyn til innvilgning av permisjoner. Dette gjelder spesielt for studenter som går over til ny studieplan i løpet av studieløpet og som søker om ikke-lovpålagte permisjoner.

Syke- og foreldrepermisjon kan innvilges gjennom hele medisinstudiet, og utover ett år sammenhengende. Det er også andre søknadsfrister.

Det kan søkes sykepermisjon frem til 1. november for høstsemester og frem til 1. april for vårsemester. Søknader om sykepermisjon må dokumenteres gjennom legeerklæring eller erklæring av annen godkjent behandler.

Søknader om foreldrepermisjon behandles fortløpende. Av hensyn til videre studieløp oppfordres det imidlertid til å sende en søknad så raskt som mulig.

Studenter i foreldrepermisjon kan velge å følge undervisning og ta eksamen i emner mens de er i permisjon. Ved profesjonsstudiene i medisin, samt ernæringsstudiet, er undervisningen integrert og kompleks, og det er ikke alltid faglig forsvarlig eller mulig å skille ut deler av undervisningen. Studenter på disse studieprogrammene må kontakte fakultetet for å avklare om det er mulig å følge undervisning i permisjonsperioden. Studenter som ønsker å følge deler av undervisningen eller avlegge eksamen i permisjonstiden bes presisere dette i permisjonssøknaden.

Ved forlengelse av syke- eller foreldrepermisjon, oppfordres det til at de generelle søknadsfristene (senest 1. mai for permisjon som skal påbegynnes i høstsemesteret og senest 1. november for permisjon som skal påbegynnes i vårsemesteret) overholdes.

 

Spørsmål om permisjon kan rettes til aktuell saksbehandler i studieseksjonen

 

Permisjon innvilget av fakultetet regnes ikke som forsinkelse.

Søknad

Informasjon om hvordan du søker finner du her

Prioriteringer ved fulle kull

Begrunnelse for permisjonen er avgjørende for hvilken prioriteringsgruppe du plasseres i hvis kullet du ønsker å komme inn på er fullt. Er det flere søkere enn det er plasser på kullet, gjelder følgende prioriteringer

 

Publisert 5. aug. 2016 09:32 - Sist endret 8. mai 2019 10:29