Kliniske mikrosystem

Begrepet om kliniske mikrosystem har formet tenkningen innen kvalitetsforbedring, ved å sette på kartet enhetene hvor diagnostikk og behandling utøves.

Det kliniske mikrosystem

Helsetjenesten er et komplekst system med forskjellige nivåer. Møtet mellom den enkelte behandler og pasient er avgjørende, men i økende grad er pasienter avhengig av at flere ulike behandlere samarbeider om diagnostikk og behandling. Kliniske mikrosystem er et begrep som er brukt om dette systemet og er defineres på følgende måte:

"Et klinisk mikrosystem er en liten gruppe mennesker som jobber sammen på regelmessig basis for å gi behandling og omsorg til en bestemt gruppe pasienter. Det har kliniske og økonomiske målsettinger, prosesser som griper inn i hverandre, deler informasjon og produserer resultater" (Nelson et al. Quality by design, 2007).

Kliniske mikrosystem representerer grunnleggende byggesteiner i de større organisasjonene og i helsevesenet som helhet. Slike system kan være etablert på tvers av avdelinger og innebære et nært samarbeide mellom eksempelvis indremedisinere, kirurger, anestesileger og andre yrkesgrupper. Pasientene en del av systemet og ikke bare ”noen” som er på besøk.

Hva kjennetegner gode kliniske mikrosystem?

Forskning viser at enheter som utmerker seg med å levere helsetjenester av høy kvalitet har følgende kjennetegn:

  • Klar forståelse av hva man ønsker å oppnå (visjon og mål)
  • Det satses på forbedringsarbeid (skape kontinuerlig læring forbedring og, som også innebærer en åpen kultur for rapportering av feil og avvik)
  • Det sørges for at medarbeidere får den opplæring og trening som er nødvendig for å gjøre en god jobb (både fagkunnskap og forbedringskunnskap)
  • Dyktige på samhandling (tverrfaglig og mellom ulike enheter (mikrosystem)) for å imøtekomme pasientenes behov (pasientene en del av systemet)
  • Gode informasjonssystemer integrert i arbeidsprosessene (eks. gode journalsystemer – rask tilgang til strukturert informasjon)
  • Løpende registrering av resultatene av behandlingen
  • God støtte fra sykehuset som helhet
  • God samhandling med helsevesenet/helsepersonell i opptaksområdet

Kvaliteten på helsetjenesten blir ikke bedre enn den kvaliteten som skapes i alle de kliniske mikrosystemene. Som studenter kan dere forstå mer av hvordan slike systemer fungerer om dere “utforske” mikrosystemer dere møter og blir en del av i praksisperioden i studiet. Et mikrosystem kan i en del sammenhenger være et godt utgangspunkt for planlegging av det kvalitetsforbedringsprosjektet dere skal jobbe sammen om i 11. semester (prosjektoppgaven i KLoK).

 

Referanser:

Av Jan Frich
Publisert 1. okt. 2011 22:59 - Sist endret 22. jan. 2013 18:37