Hva skal du kunne i KLoK ved endt studium?

Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK) har som overordnet målsetting at du skal tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen kunnskapsbasert praksis, ledelse og kvalitetsforbedring, slik at du blir i stand til å utøve legeyrket på en profesjonell måte som fagperson og deltaker i flerfaglige grupper og team.

Ved slutten av 12. semester skal du kunne:

Kunnskap

 • forklare hvilke typer studier som er egnet til å besvare ulike typer spørsmål
 • beskrive lederes funksjoner og oppgaver på ulike nivåer i helsevesenet
 • beskrive ledelsesmessige utfordringer knyttet til kvalitetsforbedring og endring i organisasjoner
 • forklare hva som kjennetegner velfungerende og dårlig fungerende grupper/team
 • forklare hva som menes med begrepene kvalitet, pasientsikkerhet og kliniske mikrosystem
 • forklare hvilke krav som stilles til en god kvalitetsindikator og gi eksempler på ulike typer kvalitetsindikatorer (struktur-, prosess-, og resultatindikatorer)
 • beskrive hvordan avvik skal håndteres og hvordan avviksmeldinger kan brukes som grunnlag for forbedring av kvaliteten i tjenestene 
 • forklare hvordan bruker- og pasienterfaringer kan kartlegges
 • forklare prinsipper for finansiering og økonomisk prioritering i helsetjensten

Ferdigheter

 • formulere presise faglige spørsmål og gjennomføre effektive søk etter forskningsbasert informasjon
 • tolke resultater i primærstudier, systematiske oversikter og metaanalyser
 • vurdere kvaliteten på ulike typer studier og annen faglig informasjon (prosedyrer, kliniske retningslinjer og oppslagsverk)
 • ta lederskap i et tverrfaglig team i en akuttmedisinsk behandlingssituasjon
 • analysere årsaker til sviktende kvalitet, avvik og uheldige hendelser
 • anvende metoder (som Langley/Nolan, Demings sirkel) og verktøy for kvalitetsforbedring (som fiskebeinsdiagram, flytskjema og simulering)

Generell kompetanse

 • kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og pasientpreferanser i møte med enkeltpasienter
 • reflektere over ulike lederstiler og egne styrker og svakheter som leder og deltaker i grupper/team
 • forklare hvordan utilsiktede hendelser og feil kan oppfattes av lege, pasient og pårørende, og hvordan samfunnet og media håndterer slike hendelser
 • forklare hvordan et kvalitetsforbedringsprosjekt kan gjennomføres
   
Publisert 31. mai 2011 20:19 - Sist endret 20. sep. 2012 13:58