Ledelse

Ledelse innebærer å oppnå resultater og å nå mål gjennom å øve innflytelse på andre.

Ledelse handler om å engasjere medarbeidere til å yte en innsats for å nå et felles mål.

Ledelse er en funksjon - en oppgave som noen må ta ansvar for. Å inneha en formell posisjon - å være "sjef" - fører ikke i nødvendigvis til effektivt lederskap. Blir jobben gjort? Trives folk med å bidra i arbeidet?

Helsetjenesten kjennetegnes av at medarbeiderne har høy faglig kompetanse, og erfaringsmessig vil en leder komme lenger ved å motivere og mobilisere medarbeidere enn kun å gi instruksjoner og styre gjennom kontrollsystemer (selv om dette også kan være nødvendig). En viktig lederegenskap er evnen til å få ansatte til å ta ansvar og lede seg selv.

Hva innebærer ledelse i klinikken?

Viktige egenskaper for en leder:

 • Personlig kompetanse (rolleforståelse, personlig integritet, kunne lede seg selv)
 • Samarbeide med andre (utvikle nettverk, arbeide i team, motivere andre)
 • Lede tjenestene (planlegge bruk av ressurser/personale)
 • Forbedre tjenestene (sikre pasientsikkerhet, evaluere, fremme innovasjon, støtte endring)
 • Peke ut kurs/legge strategi (se muligheter for endring, bruke kunnskap, ta beslutninger og evaluere effekter)

Alle medarbeidere vil ha bedre forutsetninger for å bidra konstruktivt til organisasjonen de er del av dersom de har en viss innsikt i hva ledelse handler om - de vil da ha bedre forutsetninger for å være gode "medledere". 

Teamarbeid blir dessuten viktigere og viktigere i helsetjenesten, og evne til å jobbe godt i sammen er noe alle må kunne. I noen sammenhenger kan lederfunksjonen gå på omgang og alle som er leger må være forberedt på å ta lederskap.

Endringsledelse

Det er lederens oppgave å ha en visjon og sette klare mål som vedkommende må kunne formidle til medarbeiderne. Lederen må ha innsikt i utfordringer med å gjennomføre endringsprosesser i en organisasjon. Vanlige årsaker til at endring mislykkes er:

 • Det er ikke etablert tilstrekkelig forståelse for at endring er nødvendig
 • Det er ikke etablert en gruppe som stiller seg bak endringen
 • Målet man ønsker å oppnå er ikke tydelig nok formulert eller kommunisert
 • Forhold som hindrer endring er ikke fjernet
 • Endringsprosessen er ikke planlagt tilstrekkelig
 • Det mangler mål på kort sikt som kan skape engasjement
 • Man oppnår ikke varig endring fordi endringen ikke er godt nok forankret i organisasjonen

John F. Kotter har formulert åtte råd for en vellykket endringsprosess som kan være nyttig å tenke over i det man planlegger et kvalitetsforbedringsprosjekt:

 1. Skap en forståelse for at endringen er nødvendig
 2. Etabler en gruppe av personer med myndighet til å gjennomføre endringen
 3. Formuler en klar visjon (hvor vi skal) og en strategi for hvordan målet kan nås
 4. Kommuniser visjonen og strategien med ulike virkemidler
 5. Fjern hindringer og gjør folk i stand til å arbeide på nye måter
 6. Skap tidlig suksess - synliggjør fremgang
 7. Ikke ta seieren på forskudd, men fokuser på det som gjenstår
 8. Endringen må forankres i ny organisasjonskultur

Les mer om ledelse:

Emneord: Ledelse Av Jan Frich
Publisert 1. okt. 2011 23:00 - Sist endret 18. juni 2020 12:31