Mål for helsetjenesten

Arbeid for å sikre gode helsetjenester og å forbedre tjenestene forutsetter kunnskap og ferdigheter innen kunnskapshåndtering, ledelse, samhandling, brukermedvirkning og kvalitetsforbedring.

Viktige mål for helsetjenesten

Helsetjenestens overordnede mål er å fremme helse, gi gode erfaringer med å bruke tjenestene, forvalte samfunnets ressurser på en god måte - samt være en arbeidsplass som ivaretar og forvalter medarbeidernes kompetanse på en god måte.

Kvalitet på helsetjener måles gjennom indikatorer og sentrale spørsmål knyttet til kvaliteten i helsetjenestene er:

 • Blir pasienten bedre?
 • Blir pasienten skadet av å være i kontakt med helsetjenesten?
 • Blir pasienters valg og verdier respektert?
 • Vet ulike tjenesteytere hva de andre gjør? Finnes en plan?
 • Sløser man med tid eller ressurser?
 • Må pasienten vente for lenge? Er det urettmessig forskjellsbehandling?

Et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger, god ledelse og kontinuerlig kvalitetssikring og forbedring er viktige premisser for å kunne tilby helsetjenester som:

 • er virkningsfulle
 • er trygge og sikre
 • involverer brukerne og gir dem innflytelse
 • er samordnet og preget av kontinuitet
 • utnytter ressursene på en god måte
 • er tilgjengelig og rettferdig fordelt

Dette er helsepolitiske målsettinger som kommer til uttrykk bl.a. i kvalitetsstrategien for den norske helsetjenesten, og som er noe av bakgrunnen for KLoK-faget.

 

Publisert 1. okt. 2011 22:58 - Sist endret 20. mai 2020 13:17