Metode og verktøy for kvalitetsforbedring

Du må kjenne til kvalitetsforbedringssirkelen som metode for forbedring, i tillegg til verktøy som fiskebeinsdiagram og flytskjema.

Metode for kvalitetsforbedring

Ett læringsmål i KLoK er at du skal kunne anvende metoden for kvalitetsforbedring som er utviklet av Langley & Nolan (2009). Modellen består av to ulike faser, og i første fase vil det være viktig å avklare følgende spørsmål:

  • Hva ønsker vi å oppnå?
  • Hvordan vet vi at endringen er en forbedring?
  • Hvilke tiltak kan iverksettes for å skape forbedring?

I neste fase struktureres prosjektet i en forbedringssirkel med fire faser med vekt på følgende punkt:

  • Planlegge (Plan)
  • Utføre (Do)
  • Kontrollere (Study)
  • Korrigere (Act)

En slik syklus (ofte kalt "Demings sirkel", "PDSA-sirkel" eller "PUKK-sirkel" på norsk) må gjerne gjentas flere ganger i ett og samme prosjekt for å oppnå den målsettingen man hadde. Det vil være nyttig å identifisere en eller flere kvalitetsindikatorer som kan måles, slik at man kan kontrollere i hvilken grad man har nådd målet og om det er nødvendig å gjøre korrigeringer i en ny runde av prosjektet.

Verktøy for kvalitetsforbedring

Du skal kunne anvende verktøy for kvalitetetsforbedring, slik som fiskebeinsdiagram (årsaksanalyse) og flytskjema (kartlegging av prosesser). Du skal også ha kjennskap til simulering som metode for å innøve ferdigheter. Det finnes en god oversikt over ulike verktøy på hjemmesiden til den nasjonale kvalitetsstrategien for helsetjenesten.

 

Referanser:

Av Jan Frich
Publisert 1. okt. 2011 23:00 - Sist endret 21. okt. 2015 14:09