Referat fra møte mellom MSU, MFU og studiedekanene 23.10.2020

Til stede: Agnes Karlseng (MFU), Amanda Rose Magnum (MSU), Eivind Engebretsen, Elin O. Rosvold, Cecilie Krogh (referat)

Saker: 

1. Arbeidsgruppe for studentmedvirkning: status for mandat og sammensetning

Mandat for arbeidsgruppen for studentmedvirkning – mangler fortsatt representant fra ernæring. Når dette er på plass, vil oppnevningsbrev bli sendt. Amanda gir beskjed til EFU at det er behov for et navn i løpet av neste uke. Ved mangel på nytt navn, så blir det Erlend. Mattias er ikke oppnevnt som sekretær, men som ressurs fra studieseksjonen. Oline innkaller til første møte.

2. Koronatiltak: Status eksamensformer på alle studier

 • BM-studiene: Alle eksamener skal avvikles som hjemmeeksamen eller muntlig på zoom. Beskjed er gitt til studentene.
 • Medisin: Alle skriftlige eksamener skal avvikles som hjemmeeksamen eller muntlig på zoom. Minst en eksamen i hver modul.
 • Modul 1 Blokk I og II er avviklet som skoleeksamen i Silurveien. Konte planlegges også der for å få lik eksamensform.
 •  Anatomi blir avholdt muntlig på campus. Bekymring fra studentene for publikum og tilstrekkelig smittevern. Publikum må være minst 2m unna. Studenter som er i risikogruppene har fått innvilget tilrettelegging og avlegger eksamen uten publikum.
 •  Informasjon til studentene om eksamen går ut til hver enkelt modul.
 • OSCE i modul 6 og 8 utgår denne høsten
 • Det avholdes klinisk muntlig eksamen som ordinært i modul 4, 5 og 8.
 • Våren 2021: Planlegger sannsynligvis for at våre skriftlige eksamener blir hjemmeeksamen, men med noen fysisk muntlige.
 • Fakultetet ønsker innspill fra studentene vedrørende eksamen, også på BM studiene. MFU tar med tilbake hva studentene tenker om digital hjemmeeksamen til våren.
 • Vurderer å gjennomføre samme undersøkelse om digital undervisning og eksamen i slutten av semesteret som vi gjorde våren 2020. Studenten som laget undersøkelsen vil bli forespurt om de vil være med å gjenta den.
 • Fra studentene: Modul 6 eksamen; hvorfor gått fra 4 til 2 timer? Eksamen vurderes av faglærerne som forsvarlig ut fra at det er tett oppfølging i de kliniske smågruppene.
 • Fra studentene: Viktig med tydelighet i forhold til juks: betyr det at man ikke kan titte i notatene sine? Hva med samarbeid? Forutsetningen er at eksamen skal gjennomføres uten bruk av hjelpemidler – slik som en skoleeksamen.
 • Studentgjennomlesning av eksamen: Kun medisin som har dette, MFU har dette ansvaret. Innspill: Kan studentene bli med i neste eksamenskommisjonsmøte slik at de vet at de blir tatt til etterretning. Ønsker mer tilbakemelding fra kommisjonene om hvordan tilbakemeldingen blir brukt. MFU utarbeider nå et rapporteringsskjema? MFU tar dette med inn i arbeidet med studentmedvirkning. BM-studentene ønsker å få til dette også.

3. Samordning av permisjonsregler ved UiO fra 1.10.20

Medisin har hatt mer liberale regler for permisjoner uten dokumentasjon enn flere andre fakulteter. UiO har nå samordnet alle reglene. Nå tillates bare to semestre permisjon uten dokumentasjon i løpet av studieløpet.  Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft for de som allerede har tatt ut to semestre permisjon.

Avtalen med Olympiatoppen ble avsluttet i 2015, men studenter som inngikk denne avtalen før 2015 har beholdt denne.

Som før gjelder det at en student som blir forsinket mer enn 4 semestre, mister studieplassen, dersom ikke søkt permisjon.

4. Forslag til allmøte for med og BM-studenter med foredrag av Gunnveig Grødeland.

Ønsker å tilby foredrag fra Gunnveig Grødeland i et felles zoom-allmøte for alle studentene på fakultetet. Uke 46 eller 47 etter kl. 16:30 eller 17:00? Starte med litt info om bla studentmedvirkning.

5. Eventuelt

 • BM: Møte på Helsam med programlederne, tillitsvalgte ang fakultetets håndtering av korona. Inntrykk av at dette er bedret
 • Liten digresjon: Agnes meldte om en veldig bra seminar i går. Bør deles!
 • Elin ber om konkrete innspill som kan deles videre til andre lærere. Idebank.
 • Karakterkrav i forhold til forskerlinjen og utveksling – tas opp på høyere nivå
 • Influensavaksine: Studentene har fått beskjed om at man venter på flere vaksiner, knapphet.
 • Sykehjemspraksis: Det jobber med å få flere studenter i sykehjemspraksis modul 8 fra våren 2021.
 • Campus Sørlandet: Intensjonavtale om pilot er undertegnet.  Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på hvordan deler av medisinstudiet kan gjennomføres på Sørlandet sykehus. MFU er bedt om å ta finne to studentrepresentanter til utvalget. Gjerne noen med tilknytning til området, men det er ingen forutsetning.
Publisert 27. okt. 2020 10:46 - Sist endret 27. okt. 2020 12:00