Møtereferat fra møte med studiedekanene 11.11.20

Til stede: Eivind Engebretsen, Elin O Rosvold, Oline Sæther (MSU), Agnes Karlseng (MFU), Cecilie Krogh (referat)

Studentmedvirkning

 • Mandat sendt ut, alle oppnevnt, Oline innkaller til første møte, prøver få til møte før jul, sekretærfunksjon går på rundgang
 • Forslag om honorering av styrerepresentantene i arbeidsgruppen – Elin sendt til fakultetsdirektøren, følges opp av fakultetet

Budsjett fadderuka

 • Status budsjettforslag fadderuka – ligger på fakultetsdirektørens bord, bedt om økte midler, følges opp av fakultetet

Orienteringer

 • Informasjon gått ut til studentene
 • Studentbest kan gjennomføres
 • Eksamen går stort sett som digitale skriftlig eller muntlig, med et par unntak
 • Studentene det gjelder holdes orientert
 • Om det blir nedstengning så blir fysisk eksamen avlyst
 • Studentene på modul 5 er redd for at smittevernet blir godt nok ivaretatt. Det skal det være.
 • Eksamensgruppa for medisin skal ha møte i 12.11.20 vedr eksamen for våren.
 • Vårens undervisning: møte neste uke for å se på en videreføring av dagens opplegg, men ser på hvordan undervisningen kan gjøres bedre, jobbe frem samlesider for god digital undervisning, inspirasjon, rigge et prosjekt i HUS eller SHE for å lage et opplegg for økt kvalitet?, viktig med styrket kompetanse. Utfordringen er at timeplanene er lagt allerede, men mulig å lage endringer innad i timeplanen. MFU: kan spørre sine respektive kull hva som har vært god undervisning. Inspirasjonsforelesninger. Faglig vekst, pedagogiske muligheter. Eivind kontakter Mari Mohn Paulsen, som har mulig kompetanse på digital undervisning. Bruke mer flipped classroom undervisning. Magnus Aronsen, fått midler til utvikling av nye undervisningsmetoder. Se på dette som en mulighet for endring og digitalisering i studiet, ikke en begrensning.

Sosiale tiltak for studentene, studentenes psykisk helse

 • MFU – har en del penger, så gir gavekort til studenter som vil lage sosial-komitè, arrangerer quiz, bingo etc på zoom, kontaktet Svend Davanger for mindfulness kurs, SIO helse har en del gratis kurs.
 • Ekspertgruppe nedsatt av regjeringen kommer med forslag til tiltak 23.november, 10 mill fra Regjeringen til studenters psykisk helse
 • Bra å åpne for kollokvierom
 • Be programlederne kontakte sine studenter om å sette i gang sosiale tiltak på kullene, og evt studieadministrasjonen bidra? Eivind tar dette videre.
 • Finnes det midler til å få til mer? Behov for å vite hva midlene går til.
 • Kan spørre studentforeningene om hva de har av midler og om noe av dette kan brukes til felles aktiviteter
 • Medisinstudentkonferanse lørdag, panel om psykisk helse studenter, Elin skal sitte i panel med de andre dekanene/studiedekanene, ber om innspill om noe skal formidles/diskuteres
 • SIO helse har mange tilbud for studenter – husk dette
 • Det er også en generell utfordring å være medisinstudent før pandemien, tøft studie, nytt nivå, nye krav, overgang fra VGS, langt studie.
Publisert 13. nov. 2020 09:57 - Sist endret 13. nov. 2020 10:45