Referat fra møte MSU, MFU, studiedekanene 09.12.20

Til stede: Visedekan BM Eivind Engebretsen, Prodekan medisin Elin O. Rosvold, Oline Sæther (MSU), Agnes Karlseng (MFU), Cecilie Krogh (referent)

Status høstens undervisning

 • Tilbakemeldinger fra MFU:
  • Skuffelse at det blir digital undervisning også til våren. Ønsker at deler av studentgruppen kan møte fysisk på forelesning imens resten deltar  på zoom. Bergen startet med dette i høst.  
  • Svar fra Fakultetet: Vi starter semesteret med heldigitale forelesninger pga det høye smittetrykket nå. Ny vurdering knyttet til digital undervisning gjøres rundt påske.
 • Studentene foreslår å bruke en chat-funksjon på Zoom som kan gjøre det enklere for et kull å kommunisere med lærerne utenom selve forelesningstiden. Dette ble gjort på rettsmedisin i modul 6 og var veldig nyttig.
 • Studentene er glade for å få vite at eksamensform er avgjort for vårsemesteret.
 • Medisin: For vårens nye studenter vil hver smågruppeteam få en kontaktlærer
 • Studiestart: Det blir studiestarts-uke for medisin med aktiviteter i smågrupper utendørs. Alle presentasjoner og innlegg blir digitale. Dette har sin bakgrunn i at UiO har bestemt at det ikke skal gjennomføres arrangementer på campus mens smittetrykket er så høyt som nå.
 • Ernæring: Undersøkelse blant studentene viser at de er godt fornøyd med den digitale undervisningen, men ensomhet er et tema. Visedekan har formidlet innspill fra MFU til EFU om å organisere sosiale komiteer. Dette ble godt tatt imot.
 • Ernæring har lagt om studieplan etter RETHOS, sendt til MSU for tilbakemelding.
 • Medisin har oppdatert læringsutbyttene på programsiden i tråd med RETHOS-kravene til medisinstudiet.

Oppstart av gruppe for studentmedvirkning

 • Gruppen har hatt første møte
 • Alle medlemmene var ikke så godt innført i studentdemokrati, så de vil ha en  kartlegging og presentasjon av dette i neste gruppemøte
 • Ingen ekstra administrative ressurser som kan avsettes til sekretærfunksjon. Avlønning av medlemmer avklares med fakultetsdirektør. 
 • Neste møte 13. januar

Regler for fusk på eksamen

 • UIOs regler for fusk på eksamen gjelder for alle
 • Utgangspunktet på profesjonsstudiet i medisin er at bruk av hjelpemidler ikke er tillatt. Det er veldig kort tid på skriftlig eksamen, så bruk av hjelpemidler er uansett ikke tenkt
 • Det har vært ulik informasjon om tillatte hjelpemidler på ulike moduler på medisin.
 • Den informasjonen om bruk av hjelpemidler som studentene har fått på sin modul/emne, gjelder for eksamen på denne modulen/emnet .
 • Fakultetet vil sørge for entydig informasjon om regler for bruk av hjelpemidler på eksamen i vårsemesteret.  

Ny MFU-leder

 • Karsten Engseth Kluge er valgt som ny MFU-leder og tar over etter Agnes Karlseng fra nyttår
 • Agnes ble takket for god innsats i året som har gått. Hun forsetter som medlem i gruppen for studentmedvirkning.

Status Kvalitetsløftet Oslo 2014

 • Styringsgruppe opprettes og vedtas av dekanen. Prosjektleder skal utnevnes. Prodekan for medisinstudiet blir prosjekteier og leder styringsgruppen.
 • Studentene skal være representert på flere nivåer i prosjektet. MFU vil få en formell henvendelse om  oppnevning av studentrepresentanter når dekanen har godkjent opprettelsen av prosjektet.

Info om Canvas revisjon

 • UiO har et prosjekt med revisjon av Canvas. MED er blitt utvalgt for diskusjon rundt erfaringer. Prodekan for medisinstudiet og fakultetets koordinator for Canvas har vært på møte. Revisjonsgruppen er informert om at Canvas fungerer greit på BM-studiene, men at oppbyggingen av studieplanen gjør det vanskelig å bruke Canvas  på medisinstudiet.

Eventuelt

 • Rapporten fra en ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, vedrørende studenters psykiske helse, tas opp i neste møte igjen
 • Testimoniumutdelingen for medisinstudiet  blir digital da UiO ikke tillater arrangement i Aulaen.

Internasjonal studentutveksling: Fakultetet ønsker å oppnevne en arbeidsgruppe som skal se på utvekslingsordningen. Studentene blir invitert med i gruppen.

Publisert 13. des. 2020 21:03 - Sist endret 13. des. 2020 21:03