Kjære alle medisinstudenter ved UiO

Fakultetsledelsen har sett og lest oppropet «Medisinutdanningen på UiO trenger et kvalitetsløft!». Dekanatet hadde 11. september et møte med medisinstudentene Emma Lengle og Oline Marie Sæther der saken ble lagt frem for oss.

Vi tar på stort alvor at nesten 300 nåværende og tidligere studenter på medisinstudiet ikke opplever at de har hatt god nok medvirkning og blitt lyttet til når det gjelder utviklingen av studiet.

Vi opplever at oppropet setter fokus på to utfordringer:

Studentenes medvirkning i den løpende kvalitetssikringen og utviklingen av studiet, og studentenes ønsker om å være aktivt med i behandlingen av den periodiske programevalueringen av Oslo 2014 og endringene i studieplanen som følge av denne.

Studentene har en selvsagt plass i fakultetets råd og utvalg som omhandler studiene. Det er bekymringsfullt dersom de etablerte arenaene for samarbeid mellom fakultetet og studentene ikke fungerer godt nok. Sammen med MSU og MFU har dekanatet det siste året arbeidet med å finne gode løsninger for å sikre tilbakemelding til studentene fra møter og evalueringer. 

Konkrete tiltak som fakultetet iverksettes høsten 2020 er

  • Nedsetting av en studentledet arbeidsgruppe som skal utrede studentmedvirkningen på fakultetet
  • Økonomisk støtte til tillitsvalgtkurs arrangert av MSU
  • Studienytt: Nettside der fakultetet vil publisere saker knyttet til løpende studieaktiviteter og studieprosjekter
  • Jevnlige møter mellom studiedekanene og MSU og MFU. Dette er en videreføring av de faste møtene som tidligere har vært to ganger i semesteret, og som våren 2020 ble erstattet med hyppige avklaringsmøter på grunn av koronapandemien.
  • Formalisering av tilbakemelding til studentkullene etter midtsemestermøter

I slutten av juni kom den eksterne programevalueringen av Oslo 2014. Den bekrefter signalene vi har fått fra studenter og lærere at det er behov for å gjøre justeringer i studieplanene etter at første kull nå har gjennomført hele Oslo 2014. Dette vil vi nå gå i gang med.  

Evalueringen vil bli diskutert med studenter og lærere utover høsten, og studentene vil bli involvert i planlegging og gjennomføring av endringer. Vi vil gjøre vårt for å sikre et godt samarbeid mellom fakultetet og studentene i dette arbeidet.

 

Med vennlig hilsen

Ivar P. Gladhaug, dekan, og Elin O. Rosvold, prodekan for medisinstudiet ved Det medisinske fakultet, UiO

Publisert 18. sep. 2020 15:05 - Sist endret 21. sep. 2020 15:53