Møtereferat fra møte mellom fagutvalgene og studiedekanene 07.03.22

Til stede: Elin Olaug Rosvold (referent), Eivind Engebretsen, Amanda Rose Magnum (MSU), Therese Margrethe Lysell Lensnes (EFU), Rexhep Swirca (MFU), Libin Bashir Olow (HFU), Cecilie Krogh

Fadderuka: Fakultetet ønsker å se nærmere på fordelingen av midlene mellom studiene. Arrangementer der det er aktuelt for studentene å også søke om sponsormidler, kan ikke inngå i som offisiell del av fadderuka og dekkes av UiOs midler. Dette kan feks gjelde medisinerdåpen. Saken tas opp i møter om fadderuka.

 

Fra  MFU

Hybridundervisning: Mellom 50 og 60 per forelesning, veldig fornøyde

 • Modul 7 og  M8t1: Noen av forelesningene ble heldigitale på kort varsel. Noen ble kun fysiske. Slike endringer bør varsles i god tid. Kan nok skyldes innkjøringsproblemer.
 • M1 og 2: Flere forelesere hadde fått inntrykk av at dette var en midlertidig løsning.
  • SVAR EOR:  På M1 og 2 er det foreløpig ikke avklart hvor lenge det skal vare, men i hvert fall til påske.  Klinmed ønsker å ha hybrid frem til sommeren og avjlare videre bruk etter det.
 • Fra studentene: Opptak er viktigere enn streaming, hvis man må velge.
 • God undervisningskvalitet sikrer bedre oppmøte. Anser fysisk undervisning som den optimale, annet suboptimalt.

EOR 9.3: Studiedekanen på medisin går ut følgende med presisering:

«Vi er nå i gang med hybrid undervisning på forelesningene i alle moduler. I den sammenheng er det viktig for oss å presisere at det er fysisk undervisning i auditoriene som er hovedformen for undervisning ved fakultetet. Strømming og opptak er et tilbud som primært er beregnet på studenter som ikke kan møte pga sykdom/symptomer. Vi anbefaler derfor alle å møte i auditoriene når de har undervisning.

Vi har fått noen negative tilbakemeldinger på at hybridundervisningen i de kliniske modulene først startet 28.2. Fakultetet har gjennom mange år hatt en avtale om at OUS kan bruke auditorier og grupperom når vi ikke bruker dem. Da vi i midten av januar bestemte at det skulle være digital undervisning ut februar, ble auditoriene i henhold til avtalen frigitt til bruk for sykehuset frem til 28.2. Sykehuset hadde lenge en regel om 1-meters avstand i alle møter. Først i februar fikk vi klarsignal om at vi kunne bruke auditoriene med munnbind, men da var rommene ikke tilgjengelige.  I januar og februar ble det utført teknisk oppgradering av auditoriene, samt opplæring av undervisere, slik at oppstart av hybrid undervisning kunne skje som planlagt 28.2.  

Noen steder har vi dessverre erfart noen problemer med hybridundervisningen, men vi håper dette går seg greit til – ikke minst takket være studentene som har tatt på seg jobben som undervisningsassistenter på hvert kull.

Etter påske gjør vi en evaluering for å avklare videre bruk av hybridundervisningen i modul 1 og 2.  I modul 3-8 vil hybridundervisningen etter planen foregå ut semesteret før vi gjør en evaluering. «

DM-kantinen: Studentene ønsker at SiO forlenger åpningstider på DM-kantinen. Nå stenger den kl 15. Elin ber IMB sjekke opp.

EOR 9.3: IMB har sjekket med SiO som melder at det ikke bestemt ennå når de kan utvide åpningstiden i DM. De har et bemanningsproblem og har fortsatt flere kantiner/kaffebarer som er stengt. Planen er å ta inn flere ansatte og først åpne avdelingene som er stengt. I etterkant vil de se på utvidelse av åpningstidene i de stedene som nå er åpnet.

 

Kvalitetssystemet

Oppfølging av midtsemesterevalueringen skal være skriftlig og sendes til studentene som har deltatt. Elin følger opp modullederne.

 

TEMA: STUDENTMEDVIRKNING

Vi ønsker å bruke noe tid i møtene fremover til å diskutere studentmedvirkningen på fakultetet

Eivind informerte om en planlagt seminarserie innenfor Circle U om studentdemokrati. Den skal ledes av medisinstudent Oline Sæther (nå i studentparlamentet) og starter høsten 2022.

 

DAGENS DISKUSJON: Hva slags ekspertise er det studentperspektivet representerer -  og når og hvordan skal dette involveres?

Grep vi kan ta på vårt fakultet:

 • Hvordan evalueringer kommuniseres tilbake til studentene
  • Alle emneledere (modulledere) må starte ny undervisning/semester ved å referere til siste evaluering – hva som kom frem, hva som er endret og hvorfor noe eventuelt ikke er endret
  • Viktig for at studentene skal se at sin egen evaluering er til nytte for neste kull. Det betyr også at man selv har nytte av at de på kullet foran har gjort en evaluering.
  • Evaluering gjennomført av en studentgruppe på en modul (initiert fra MFU) er blitt godt mottatt av modullederne.

 

 • Opplæring av studentrepresentanter i de ulike vervene når de tiltrer. 
  • Viktig at studentlederne får info om hva oppgaven innebærer
  • Lønn for lederverv er viktig pga mye jobb
  • Erfaringsoverføring fra tidligere leder er viktig.
  • Tillitsvalgtkurs gir mer info om arbeidet på fakultetet og vil kanskje bidra til økt kompetanse over tid. Bør kurset kjøres både vår og høst?
  • Oppgaver i råd og utvalg – de ansvarlige for råd/utvalg må ta ansvar for å sette studentrepresentantene inn i oppgavene
  • Lage en beskrivelse av hva vervene innebærer
  • Startpakke for representantene i ulike råd og utvalg
   • Organisasjonskart, saksflyt etc.
  • Avklaring av forventninger til hva en tillitsvalgt student kan oppnå ved sin deltakelse
  • Årshjul for hva som skal skje i de ulike vervene
  • Motivasjon for å stille er ikke nødvendigvis lønn, men at man opplever at det nytter
  • Rotasjon i vervene: Årlig valg på medisin. I HFU blir studentene forespurt fra studiekonsulenten og man sitter i tre år. Er det hensiktsmessig med denne forskjellen?
  • Viktig at vi har fokus på samarbeid for felles beste på studiene og fakultetet.
  • Bruke sosiale medier til å invitere til møter. Promotere hvordan vi jobber.
Publisert 15. mars 2022 15:48 - Sist endret 15. mars 2022 15:48