Møtereferat fra møte mellom fagutvalgene og studiedekanene 08.02.22

Tilstede:

Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet; Eivind Engebretsen, studiedekan for BM-studiene; Amanda Rose Magnus, MSU; Rexhep Svirca, MFU; Libin Bashir Olow, HFU; Therese Margrethe Lysell Lensnes, EFU; Niclas Berger (referent)

Sak 1: hjemmeeksamen og skoleeksamen

Fakultetet vil arrangere eksamen i henhold til gjeldende smittevernanbefalinger. Studiedekanen tar en runde med programlederne på BM-studiene om hvordan eksamen på blir. På medisin ligger det i emnebeskrivelsene hvordan eksamen blir denne våren. Alle eksamener før påske er hjemmeeksamen på medisin.

Sak 2: Korona og munnbind

Studiedekan på medisin får en del henvendelser fra enkeltstudenter. Det er viktig at studentrepresentantene er med i loopen ved henvendelser av interesse for flere studenter. Slike henvendelser blir fra nå henvist til med.studentinfo, som vil opplyse om riktig linje.

Bruk av munnbind på modul 1 og 2 ble tatt opp i fakultetets smittevernutvalg 4.2. etter at studieledelsen hadde fått  tilbakemelding fra både studenter og lærere som er i risiko for alvorlig sykdom ved smitte. De opplever det risikofullt å sitte tett sammen i små grupperom uten beskyttelse.  Selv om studentene samles i sin kohort, vil en lærer ha møte med flere grupper/kohorter i løpet av en dag/uke både på grupperom og kurs, noe som innebære høyere risiko for smitteeksponering. Medisinstudiet har et høyt antall undervisningstimer og obligatoriske aktiviteter i løpet av en uke.  Dette betyr at studentene ikke kan velge bort å delta på den obligatoriske fysiske undervisningen. Medstudenters og læreres bruk av munnbind vil redusere smitteeksponeringen for studenter som er i en risikosituasjon. Smittevernutvalget mener derfor at det er riktig å påby bruk av munnbind nå som smittetrykket er høyt. Munnbind er forøvrig påbudt i alle undervisningssituasjoner for studentene som er på sykehusene - smågrupper, kurs etc.  Studiedekan kommenterte at vi ser at det kan oppleves om en ulempe å bruke munnbind, men håper at studentene av hensyn til medstudenter og lærere vil følge opp påbudet.

 

OUS fortsetter med sine smitteverntiltak som fakultetet følger. Etter 28. februar vil vi starte opp med hybridundervisning på kliniske fag også. Modul 7 starter med hybridundervisning 14.2, da den foregår i universitetets lokaler. Det er sykehuslokalene som ikke er mulig.

Studentene ønsker at det gis beskjed til studentene på de kliniske modulene også når endringer i smitteverntiltak i samfunnet ikke får betydning for dem. Viktig at de holdes orientert. 

 

 

Sak 3: Klinmed studenter

Klinmed mangler studentrepresentanter til instituttrådet. MSU informerte om at studentene er   i prosess med å finne noen. Har en, men ser etter en til.

Sak 4: Prosjekt studentmedvirkning

Studiedekan på BM informerte om arbeidet til gruppen som var oppnevnt av fakultetet og som skulle se på studentdemokrati og -medvirkning på fakultetet. Nå er det et tilsvarende prosjekt sentralt på UiO. Gruppen ønsker nå å avvente det sentrale prosjektet før de legger ned mer arbeid. Dette har fakultetet sagt er greit. Dette er uansett et område som fakultetet ønsker å følge opp. Det ble foreslått å også ha fokus på temaet i denne gruppen med tillitsvalgte og studiedekaner

MSU er opptatt av at arbeidet med studentmedvirkning må fortsette på fakultetet. Det står også i årsplanen. Det at studentene ikke finner representant til Klinmeds instituttråd viser at dette er et problem. I modulene der det er fellesundervisning, er det ofte kun medisinstudenter representert i utvalgene. Nå skal ernæring være representert med en observatør i begge modulutvalgene. Vi må også fortsette med opplæring av tillitsvalgte

HFU påpekte at studentdemokratiet er preget av lite engasjement. Fakultetet bør starte fra dag 1, for å fortelle hvordan fakultetet / UiO er bygd opp og hvordan engasjere seg, og hvilke verv som er mulig.

Det er også en utfordring at de aller fleste saker som kommer i nyhetene på fakultetet dreier seg om  medisinstudenter. Kun 7 % av sakene som publiseres på fb, omhandler ernæring og helseledelse.

Studiedekan på BM vil arbeide for vi at får informasjon om studentdemokrati inn i studiestarten på studieprogrammene på Helsam også. Vi må også være proaktive og utfordre kommunikasjonsgruppen på fakultetet til  skrive om saker fra alle studiene..

Sak 5: Studiebarometer

Studiedekanene kommenterte at det er gledelig at mange studenter synes de har lært mye, også gjennom korona-perioden. Ernæring slo veldig positivt ut på de fleste barometre.

Studiedekan på medisin kommenterte at vi tar på alvor at det fremdeles er utfordringer knyttet til medvirkning og tilbakemelding.  Det jobber vi med.

Til slutt

Ønske om å gå tilbake til noen flere fysiske møter. Det første fysiske møtet blir mandag 7. mars. Møtet skal brukes til å snakke om studentmedvirkning.

 

Publisert 18. feb. 2022 09:40 - Sist endret 18. feb. 2022 09:40