Møtereferat fra møte mellom fagutvalgene og studiedekanene 28.09.21

Til stede: Elin Olaug Rosvold, Eivind Engebretsen, Amanda Rose Magnum (MSU) Therese Margrethe Lysell Lensnes (EFU), Karsten Kluge (MFU), Steffen Falkevik (HFU), Cecilie Krogh (referat),

Bolig i praksisperiode –Hva gjør studentene i en situasjon der boligen ikke holder nødvendig standard? Sykehusboligene har varierende kvalitet. Viktig at fakultetet får tilbakemelding. Fakultetet skal vurdere mer koordinering av boliger i praksisperiodene.

Gjenåpning – Fakultetet håper å tilby fysisk undervisning på alle studier fra 11.oktober. Pga. at mange rom/auditorier har vært i bruk av både sykehus og andre studier som ikke har hatt like mye digital undervisning, er det et krevende manuelt arbeid å gjøre endringene. Viktig med god informasjon til studenter og lærere.

Stort ønske fra studentene om hybridundervisning. Noen tekniske utfordringer i dag: Streaming og opptak kan slå hverandre ihjel pga. utfordringer med å publisere/overføre filene. Når vi åpner opp, er fysisk undervisning regelen. Opptak og streaming blir en bonus, som det skal arbeides med å få på plass. Klinikker med pasient tilstede vil ikke bli streamet eller gjort opptak av pga  taushetsplikten. Seminarer kan bli streamet,  men ikke tatt opp – pga at man her forventer betydelig studentaktivitet som gjør at det er vanskelig å innhente tillatelse til å legge ut opptak.

Fakultetet ser på muligheten til å ansette superbrukere blant studentene for å bistå i opptak/streaming.

Utfordringer med streaming/opptak er at mange studenter kanskje ikke møter  til fysisk undervisning. Viktig for underviser at det er studenter i salen.

Fremtiden er hybrid – dvs at vi forventer at streaming/opptak av forelesninger blir fast rutine på sikt. Dette krever imidlertid en god del investering i teknisk utstyr.

Beskjed om gjenåpning har vært lagt ut til alle studenter i Mine Studier. Kan se ut som den ikke brukes av alle på Helsam. Videre info til de ulike kull/studier legges som hovedregel  i Mine Studier. Tillitsvalgte har på eget initiativ lagt det ut på sine sosiale medier - noe ledelsen setter pris på.

Utveksling – mange studenter har søkt utveksling på medisin for våren 2022. Avlyst utenfor Europa. Mange vil til Skandinavia. Blir flere på venteliste enn normalt.

Fagutvalg og lønn – MSU og MFU  leder og sekretær/kasserer får lønn fra fakultetet (20% stillinger). Forslag fra studentene at dette også skal gjelde HFU og EFU.  Fakultetet ønsker en redegjørelse på hvor omfattende arbeidet i HFU og EFU er.  MSU mener det er samme mengde arbeid og samme antall møter. EFU  jobber nå mer systematisk med arbeidet  Studentene kommer med mer info til neste møte 19.10.

Nasjonalt dekanmøte – i Bergen, 28.-29.oktober.  MSU-leder deltar som studentrepresentant fra UiO.

Nasjonalt utdanningsmøte knyttet til medisinstudiet holdes  i Bergen,  3.-4. november.  MFU-leder deltar som studentrepresentant fra UiO.

Nasjonal delprøve medisinstudiet – Fra våren 2021 er det en felles avsluttende skriftlig eksamen for alle fire medisinstudiene. Hos alle er dette  en delprøve i tillegg til andre eksamener. De fire fakultetene har litt ulik praksis mht konte etter avsluttende eksamen. UiT og NTNU har konte ved neste ordinære eksamen,  dvs  til jul. UiB har hatt konte kun ved sykdom, ikke ved stryk. UIO har hatt konte både ved sykdom og stryk.

For at studentene skal behandles likt på de fire medisinstudiene,  foreslår styringsgruppen for nasjonal delprøve at både UiO og UiB fjerner  konte. Studentene må da vente med å ta ny prøve til neste ordinære eksamen et halvt år etterpå.. UiO vil fremdeles arrangere konte på OSCE og  muntlig stasjonseksamen.

Fjerning av konte krever at MED søker om endring i eksamensreglementet ved UiO. For at det skal være gjeldene fra våren 2022,  må søknad sendes til UiO sentralt innen desember 2021.

Studieledelsen lager en høring som skal gå til studentene v/MFU. Deretter skal saken behandles i programrådet  før det fremmes sak om forskriftsendring  til studieledelsen ved UiO sentralt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 29. sep. 2021 08:35 - Sist endret 29. sep. 2021 08:40