Cellesignalering i kreft

Cellesignalering er forstyrret i kreftceller, og derfor feiltolker og forsterker kreftceller signaler som normalt kontrollerer cellevekst. I dette programmet vil forskerne studere signalveiene til vekstfaktorer. 

Defekter i signaleringsevnen og intracellulær transport av mitogene reseptorer er hyppig forbundet med kreft. Et viktig samarbeidsprosjekt mellom translasjonsforskere, bioinformatikere og cellebiologer i CCB vil derfor innebære en omfattende analyse av kreftrelevante genprodukter forbundet med reseptor-signalering og –transport. Blant disse er signalveier nedstrøms for fibroblastvekstfaktor 1  (FGF1) og fosfoinositidkinase (PI 3-kinase).

Sentrale aktiviteter i programmet

  • Klarlegging av mekanismen for membran/kjernetranslokasjon av FGF1
  • Identifikasjon av intracellulære målproteiner for FGF1
  • Kartlegging av den cellulære distribusjonen av PI 3-kinase-produkter etter aktivering av reseptorer
  • Identifikasjon av funksjonene til kjente effektormolekyler for 3-fosfoinositider i membrantransport
  • Detaljerte funksjonelle analyser av PI 3-kinase-veien
Published Feb. 9, 2012 5:09 PM - Last modified Feb. 13, 2012 10:43 AM