Ivan Spehar

Image of Ivan Spehar
Norwegian version of this page
Phone +47 22850560
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postal address Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

  • Identity, role and career transitions in healthcare
  • Leadership and organization
  • Medical management
  • Motivation and job satisfaction

LinkedIn

Research Gate

Teaching

Supervised master theses (UiO)

- Clinical leadership in Norwegian hospitals: A qualitative study of leadership challenges, skills and development
- Ei analyse av medverkande mekanismar for endringsprosessar ved eit norsk helseføretak
- Etablering av hudkreftsenter ved Oslo universitetssykehus. En deskriptiv studie
- Enhetlig ledelse i sykehus: Bare et slagord? Avdelingslederes refleksjoner om enhetlig ledelse og sitt lederskap (medveileder)
- Fastlegers erfaringer med å behandle psykisk syke pasienter
- Har kontrollspennet en betydning for opplevelse av kvaliteten på eget lederskap?
- Helsevennlige dult. En kvalitativ studie om kjennskap og holdninger til nudging på folkehelseområdet
- Hvordan brukes barne- og ungdomspsykiatere i Helse Sør-Øst og hvordan kan vi utnytte denne ressursen enda bedre?
- Impediments and facilitators for cooperation between dentists and medical specialists in obstructive sleep apnea treatment: a qualitative study
- Intensivsykepleier – bli ved din lest? En kvalitativ studie om turnover blant intensivsykepleiere
- Klinikeres holdninger til oppgaveglidning ved fastlegekontor i primærhelsetjenesten. En kvalitativ studie
- Leaders´ approach to sickness absence: How does restructuring affect sickness absence and how do managers approach sickness absence resulting from such changes?
- Leadership in Norwegian hospitals: A qualitative study on the leadership behaviours and characteristics of award-winning leaders
- Ledelse i et kjønnsperspektiv: En kvalitativ studie av lederes erfaringer og refleksjoner rundt kjønn og ledelse (medveileder)
- Mobilizing for leadership in health care: A qualitative study of clinicians´ motivation to engage in a program for leadership mobilization and for leadership roles
- Motivasjon hos sykehusleger - hvorfor fortsetter de?
- Motivation amongst health secretaries at Norwegian GP clinics: A qualitative study about health secretaries’ reflections and experiences as employees at GP clinics
- Ny ordning for spesialisering av allmenleger - hvordan forholder kommuner seg? En kvalitativ studie
- Når unntakstilstand blir den nye normalen: En kvalitativ studie av personlige opplevelser med stress og utbrenthet i jobbhverdagen til sykepleiere
- Patient focused care: Оbstасles аnd pоssible benefits оf its implementаtiоn
- Prehospital transport av psykisk ustabile pasienter: Pasientenes og ambulansearbeidernes opplevelser av psykiatriambulansen, ordinær ambulanse og politiet
- Primærhelseteam. En kvalitativ studie om allmennlegers refleksjoner rundt teamarbeid
- The Quality of Life of parents of children with Diabetes type 1
- Tverrfaglig samarbeid: Hvilke faktorer er det som påvirker samarbeidet mellom Avdeling for Medisinsk Biokjemi og de øvrige avdelingene på Rikshospitalet?
- Understanding patient focused care in psychiatric care: Exploring mental health workers’ views and strategies on treating immigrants in Norway

Background

  • Bachelor´s Degree in work and organizational psychology, University of Oslo
  • Master´s Degree in health and social psychology, University of Oslo
  • PhD in health management, University of Oslo

Positions held

Collaboration

  • Affiliated with the NOHR network (Nordic Network of Healthcare Management Research)
  • Affiliated with  the COST network (European Cooperation in Science and Technology)
Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified Jan. 19, 2021 10:54 AM

Projects

No ongoing projects