Public Defence: Iselin Rynning

M.Sc. Iselin Rynning at Institute of Basic Medical Sciences will be defending the thesis “Toxicity of diesel exhaust: Biological effects of occupational exposure and chemical in vitro transformation of human bronchial epithelial cells” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Trial Lecture – time and place

See Trial Lecture.

Adjudication committee

  • First opponent: Senior Researcher Hanna L. Karlsson, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet
  • Second opponent: Department Director Per E. Schwarze, Norwegian Institute of Public Health
  • Third member and chair of the evaluation committee: Professor Jason Matthews, University of Oslo

Chair of Defence

Professor Torbjørn Åge Moum, University of Oslo

Principal Supervisor

Senior Researcher, Steen Mollerup, STAMI – The National Institute of Occupational Health

Summary

Dieseleksos i arbeidsmiljøet og helseeffekter

Eksponering for dieseleksos på jobb kan ha negativ betydning for helsen. Laboratoriestudier støtter opp om dette.

I sin avhandling Toxicity of diesel exhaust: Biological effects of occupational exposure and chemical in vitro transformation of human bronchial epithelial cells har Iselin Rynning og medarbeidere undersøkt biologiske effekter fra dieseleksos i en høyt eksponert yrkesgruppe og utført mekanistiske laboratoriestudier med lungeceller i kultur. Dieseleksos består av gasser og partikler som bl.a. inneholder tjærestoffer (PAH), og høy eksponering er forbundet med lunge- og hjertesykdommer og kreft. Kunnskap om biologiske effekter ved dieseleksponering er viktig for å forebygge yrkesskade.

Tunnelferdigstillere jobber med vann- og frostsikring og elektriske installasjoner i tunneler. Blodprøver viser høyere nivå av skade på arvestoffet (DNA) i blodceller fra denne yrkesgruppen sammenlignet med en referansegruppe. Forskerne målte også biomarkører som mikroRNA, som er viktige i regulering av genuttrykk, og de fant endringer i cellene som teoretisk sett kan ha betydning for kreftutvikling.

Normale lungeceller i kultur som i lang tid ble eksponert for dieselpartikler viste endringer som er typiske for kreftceller. Cellene ble med det transformerte og utviklet nye egenskaper. Ved eksponering for dieselpartikler viste transformerte celler forskjeller fra normale celler bl.a. i betennelsesreaksjoner. Studier hvor man sammenlignet dieseltransformerte celler med lungeceller transformert med andre PAH-stoffer viste endringer i uttrykk av gener og mikroRNA som kan være viktige i forståelsen av transformasjonsprosessen.

Studiene støtter opp om at dieseleksos kan være kreftfremkallende og bidrar med økt kunnskap om biologiske hendelser når normale lungeceller blir transformert med stoffer som inneholder PAH. Samlet gir avhandlingen ny og viktig kunnskap om mulige helseeffekter ved dagens yrkeseksponering for dieseleksos.

Additional information

Contact the research support staff.

Published May 16, 2019 3:47 PM - Last modified May 23, 2019 12:41 PM