Public Defence: Trygve Thorsen

MD Trygve Thorsen at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Liver Transplant in Adults Beyond Established Donor- and Recipient Criteria” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Trial Lecture – time and place

See Trial Lecture.

Adjudication committee

  • First opponent: Professor Styrbjörn Friman, Transplant Institute
  • Sahlgrenska University Hospital
  • Second opponent: Overlege Jon Arne Søreide, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi
  • Stavanger universitetssykehus
  • Third member and chair of the evaluation committee: Lecturer Ellen Schlichting, University of Oslo

Chair of the Defence

Dean Ivar Prydz Gladhaug, Faculty of Medicine, University of Oslo

Principal Supervisor

Group leader Einar Martin Aandahl, Oslo University Hospital

Summary

På verdensbasis er det stor mangel på donorlevere som kan brukes til levertransplantasjon (LT). I en slik situasjon er det avgjørende å utnytte flest mulig organer ved å ta i bruk levere tidligere ansett som uegnet, hvor den viktigste gruppen utgjøres av organ fra eldre donorer. Vi undersøkte resultatene hos 54 pasienter som var blitt transplantert med lever fra donor over 75 år i Skandinavia, og sammenlignet disse med en kontrollgruppe av 54 pasienter som hadde fått lever fra donorer i mellom 20-49 år. Konklusjonen var at vi ikke kunne påvise dårligere resultater hos pasientene som hadde fått lever fra eldre donorer. En annen måte å utvide gruppen av potensielle donorer for den enkelte pasient er å benytte seg av blodtypeuforlikelig transplantasjon (ABOi). Vi undersøkte 61 pasienter som var blitt transplantert med ABOi-levere i Gøteborg og Oslo i perioden 1996-2011.  Studien viste at denne typen transplantasjon er livreddende for pasientene, men forekomsten av avstøtningsreaksjoner og andre postoperative komplikasjoner var høyere enn normalt og behovet for at pasientene måtte gjennomgå ny transplantasjon på grunn av sviktende donorlever var høy. Samtidig som det på verdensbasis er et stort behov for flere organ foregår det stadig en utvikling hvor grensene for hvilke pasienter som kan tilbys Ltx utvides. Vi fant 13 pasienter som hadde havnet i en situasjon med akutt leversvikt på grunn av enten skader påført lever i forbindelse med annen kirurgi, eller på grunn av sviktende lever etter lever-reseksjon, og undersøkte hvordan det hadde gått med dem. Vi fant at det er riktig å gjennomføre LT hos den første gruppen, men at det er diskutabelt hvorvidt pasienter med kjent kreftsykdom utenfor allerede aksepterte Ltx-kriterier bør tilbys transplantasjon. Hovedkonklusjonene i vårt arbeid er at man for å kunne møte et stadig større behov for organer kan og bør benytte eldre donorer, og at man i utvalgte situasjoner også kan forsvare å utføre blodgruppeinkompatibel LT.

Additional information

Contact the research support staff.

Published May 3, 2019 2:52 PM - Last modified May 9, 2019 5:35 PM