Gynekologisk kreft

Forskergruppen er knyttet til Avdeling for gynekologisk kreft i Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er en del av Nasjonalt kompetansesenter for gynekologisk kreft.

Formål og strategi

Forskergruppen er knyttet til Avdeling for gynekologisk kreft ved Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er en del av Nasjonalt kompetansesenter for gynekologisk kreft.

Hvert år rammes omtrent 1550 kvinner av en type gynekologisk kreft, og avdelingen er en av Europas største for behandling av gynekologiske kreftformer.

Målet med forskningen er å utvikle landets fremste forskningsmiljø for gynekologisk kreft med et bredt internasjonalt nettverk, samt å tilby befolkningen forskningsbasert behandling av høy kvalitet.

Forskergruppen ønsker å forstå hvordan kreft oppstår, og hvorfor enkelte svulster utvikler resistens mot behandling. Translasjonsforskning i samarbeid med instituttet, Patologisk avdeling og Kreftregisteret sikrer nye innfallsvinkler for å forstå klinisk tumorbiologi og strålebiologi.

Hovedoppgaven er rettet mot forskning på mikrometastaser, genetiske forandringer, maligne tumorer og betydning av hypoksi ved radioterapi. Nye terapeutiske strategier utvikles på instituttet og testes så i klinikken, eksempler på dette er stamcelleterapi, genterapi og immunterapi.

I lys av den store kliniske arbeidsbyrden er infrastruktur som forskningssykepleiere, databehandlere og administrative ressurser viktige forutsetninger for høy forskningsaktivitet.

Avdelingen er godkjent som Europeisk senter for gynekologisk onkologi, og vi håper dette vil innebære rekruttering av fremtidige forskere.

Pågående studier

Både kliniske og molekylærbiologiske studier brukes i forskningen på:

 • Ovarialcancer (eggstokkreft)
 • Endometriecancer (livmorkreft)
 • Cervixcancer (livmorhalskreft)
 • Vulvacancer (kreft i skjede-/kjønnslepper og de ytre kvinnelige kjønnsorganer)

Resultater fra laboratorieanalyser og kliniske studier sammenholdes i arbeidet med forskning på diagnostikk og behandling. Et felles hovedmål er å finne gener og genprodukter som kan ha betydning for utvikling og metastasering av de ulike kreftformene. Videre ønsker forskningsgruppen å undersøke om disse markørene kan skille de aggressive svulstene fra de mindre aggressive, noe som igjen vil kunne gi grunnlag for utvikling av mer effektive terapiformer og individualisert pasientbehandling.

Viktigste samarbeidspartnere

Nasjonale

 • Kreftregisteret
 • St Olavs Hospital
 • Haukeland universitetssykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge

Internasjonale

 • Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, USA
 • National Cancer Institute, Bethesda, USA
 • Hebrew University, Jerusalem, Israel
 • Harvard University, Boston, USA

Finansieringskilder

 • Helse Sør-Øst
 • Kreftforening
 • Inger og John Fredriksens Fond for Ovarialcancerforskning ved Radiumhospitalet
Publisert 23. mars 2012 13:23 - Sist endret 9. okt. 2017 13:44

Kontakt

Gruppeleder

 • Gunnar S. B. Kristensen

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere