English version of this page

Strukturbiologi og DNA-reparasjon

Gruppen arbeider med strukturbiologi med hovedfokus på DNA-reparasjon. Vårt mål er å forstå, på atomnivå, hvordan skader på arvestoffet blir gjenkjent og hvilke mekanismer som er ansvarlig for å reparere skader på DNA.

Vårt hovedfokus er baseutkuttingsreparasjon (BER) og DNA-glykosylaser. BER er en mekanisme der enzymer i cellen gjenkjenner en skade i en enkelt base i DNA-tråden.

Skaden kan føre til mutasjoner, og fjernes ved hjelp av en rekke spesialiserte enzymer. DNA-glykosylase er enzymet som innleder mekanismen og har som oppgave å finne og klippe ut den skadede basen.

Humane DNA-glykosylaser er mulige mål for legemidler i kreftbehandling, vi bruker også strukturbaserte metoder for å finne hemmere som kanskje kan fungere som tilleggsterapi i kreftbehandling.

Gruppen er i tillegg ansvarlig for daglig drift av Kjernefasilitet for strukturbiologi for Helse Sør-Øst. Kjernefastiliteten har vært involvert i en rekke ulike prosjekter, blant annet innen immunologi, DNA-reparasjon/-replikasjon, kreft, metabolske sykdommer, glykosyleringsdefekter og proteinkinaser.

Prosjekter

  • Strukturbiologi i DNA basereparasjon
  • Hemmere av humane DNA-glykosylaser
  • Endonuklease vs. rolle i RNA-metabolisme og RNA–editering
  • Enkeltmolekylavbildning av DNA-skanning ved hjelp av mikroskopering
  • Molekylær basis for glykosyleringsdefekter hos pasienter
  • Kjernefasilitetsprosjekter
  • Hemmere mot human BCAT1 og BCAT2
  • Antimikrobiell resistens

 

Publisert 1. mars 2017 09:20 - Sist endret 16. juni 2020 14:39