Fritt valg av behandlingssted: Pasienters og helsepersonells erfaringer (avsluttet)

Helsereformen «Fritt behandlingsvalg» ble innført i 2015 og medførte at pasienter i spesialisthelsetjenesten skulle få frihet til å velge mellom flere private behandlingssteder til samme egenandel som i det offentlige.

Nå skal reformen evalueres, og SERAF sin rolle i denne evalueringen er å sammenfatte pasienters og helsepersonells erfaringer med ordningen.

Spørsmålet er: Hvordan fungerer retten til fritt valg av behandlingssted i praksis?

Sluttrapport

Evalueringsrapporten ble ferdigstilt i 2021 og kan lastes ned her

Bakgrunn

«Fritt behandlingsvalg» ble innført i 2015 som en forlengelse og utvidelse av «Fritt sykehusvalg».

Mens «Fritt sykehusvalg» innebar at pasienter i spesialisthelsetjenesten kunne velge fritt blant offentlige sykehus, innebar «Fritt behandlingsvalg» at man også kunne velge blant flere private behandlingssteder til den samme egenandelen.

Private aktører hadde også tidligere vært en del av det offentlig finansierte helsetilbudet, gjennom såkalte anbudsavtaler som disse aktørene hadde med det offentlige.

Det nye med «Fritt behandlingsvalg» var at det skulle gjøres flere slike avtaler og at private behandlingssteder også kunne få godkjennelse av HELFO. Samtidig skulle det offentlige settes i stand til å følge opp den økte konkurransen ved at de skulle få større frihet til selv å velge hvor mange pasienter de kunne behandle.

Hensikten med reformen var:

 1. Å sette pasientens behov og valgfrihet i sentrum.
 2. Å få ned ventelistene ved å utnytte ledig kapasitet i det offentlige.
 3. Å øke effektiviteten til de offentlige sykehusene.

«Fritt behandlingsvalg» innebærer dermed at pasientene har rett til å velge behandlingssted blant alle offentlige og utvalgte private aktører idet de får rett til spesialistbehandling i spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder når pasienten skal utredes, behandles, følges opp og rehabiliteres, og man kan velge seg til ulike behandlingssteder underveis dersom man ønsker det. 

Mer om "Fritt behandlingsvalg"

Du finner mer informasjon om «Fritt behandlingsvalg» på helsenorge.no.
Her kan man også finne en oversikt over hvilke behandlingssteder man kan velge mellom for ulike typer behandlinger.

Reformen ble faset inn gradvis for ulike fagområder, og prioriterte områder var psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB - behandling for rus- og avhengighetsproblemer).

Om prosjektet

På oppdrag fra Norges Forskningsråd (NFR) skal «Fritt behandlingsvalg» nå evalueres, slik at man kan få kunnskap som kan brukes for hvordan denne ordningen bør innrettes i fremtiden.

Dette prosjektet ledes av Institutt for Helse og Samfunn ved Universitetet i Oslo, med SERAF og NORCE forskningssenter som bidragsytere.

SERAF bidrar med to delprosjekter: Om pasienters erfaringer og helsepersonells erfaringer. Metoden er kvalitativ – det vil si at vi intervjuer deltakere for så å sammenfatte og analysere deres ulike erfaringer og perspektiver. Vi stiller oss blant annet følgende spørsmål:

 • Vet pasienter om retten til å velge behandlingssted, og hvordan informeres de i så fall om denne retten?
 • Skulle pasientene ønske seg mer valgfrihet, eller kanskje mindre?
 • For pasienter som har tatt aktive valg: Hva var viktig for dem når de skulle velge?
 • Vet helsepersonell om pasientenes rett til å velge behandlingssted og om hvordan pasienter kan gå fram for å velge?
 • Hvordan opplever helsepersonell at «Fritt behandlingsvalg» fungerer for deres pasienter, i deres fagfelt?
 • Hvordan kan gjennomføringen av «Fritt behandlingsvalg» gjøres bedre, fra helsepersonells ståsted?

Pasient-prosjektet fokuserer på følgende medisinske fagområder:

 • TSB (tverrfaglig spesialisert behandling for rus- og avhengighetsproblemer)
 • Psykisk helsevern for voksne
 • Psykisk helsevern for unge mellom 13 og 18 år (foresatte)
 • Kirurgisk behandling for muskel- og skjelett-plager

Helsepersonell-prosjektet fokuserer på flere medisinske fagområder, deriblant også hjerteutredning og rehabilitering.

Publisert 31. okt. 2019 14:23 - Sist endret 16. nov. 2021 10:13

Kontakt

Prosjektleder for evalueringsprosjektet

Prosjektleder for pasient- og helsepersonellprosjektet, SERAF

 • Marianne Therese Smogeli Holter

Prosjektdeltakere NORCE