Norwegian version of this page

Popular account in Norwegian

You have to write a popular account of your thesis in Norwegian.

The summary below has 1335 characters (with spaces). The heading should not be included when assessing the length of the summary. Maximum length is 2000 characters.

An example of a popular account in Norwegian:

Gastrostomi i behandling av barn med alvorlige spiseproblemer

Alvorlig kronisk syke barn har ofte store problemer med å få i seg nok næring via munnen. For disse barna er en ernæringssonde et alternativ for å sikre tilstrekkelig vekst.

I sin avhandling Gastrostomy in children; parent reported outcome and effect on maternal psychological distress har Tone Lise Åvitsland og medarbeidere undersøkt bruken av gastrostomi, som er en type ernæringssonde som går direkte gjennom bukveggen og inn i magesekken.

De fant at foreldrene var svært godt fornøyd med at barnet fikk gastrostomi.

Halvparten av barna hadde bedre vektutvikling, og mange av barna spiste mer selv etter å ha fått en gastrostomi.Foreldrene opplevde i stor grad at barnets totalsituasjon ble bedre.

Det var svært få alvorlige komplikasjoner etter gastrostomiinnleggelse, men mindre alvorlige komplikasjoner som infeksjon rundt stomien, lekkasje fra sonden og ”villkjøtt”, var svært vanlige.

Videre opplevde foreldrene at måltider ble mindre preget av stress og at trivselen under måltid økte for både barn og voksne.

Mødre rapporterte i tillegg mindre psykisk stress, samt mindre bekymring for barnets spiseproblemer etter at barnet fikk gastrostomi.

Budskapet fra studien er at gastrostomi er et trygt behandlingsalternativ til barn med alvorlige spiseproblemer og at gastrostomien kan bidra til en bedre situasjon for barnet og familien.

Contact us

Published Dec. 1, 2015 1:48 PM - Last modified Feb. 25, 2021 10:43 AM