Reidar Pedersen

Image of Reidar Pedersen
Norwegian version of this page
Phone +47 22844663
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Academic interests

 • Ethics in health care
 • Clinical ethics
 • End of life ethics
 • Informed consent and coercion
 • Decision making capacity
 • Advance care planning
 • Involvement of next of kin
 • Resource allocation
 • Empathy, physician-patient communication, and professionalism
 • Hermeneutics

Courses taught

Most of my teaching activities are directed towards health care personnel. I also teach students at different levels and in different programs. The teaching includes most of the key topics within clinical ethics (see academic interests).

Background

I was trained as a physician (M.D.) and philosopher (B.A., M.A.) and have been doing ethics and communication in health care since 2003 (at the Centre of Medical Ethics, University of Oslo). My work has included evaluation, research, teaching, supervision and development of ethical reflection in the hospitals and within community health care.

In 2010 I defended my PhD-thesis on empathy in medicine. In 2011 I was promoted to a post as a researcher with professor competence. Since 2015 Head of Centre and professor.

Publications

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Hellesø, Ragnhild (2020). Ofrer vi de gamle?. Dagbladet.no.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo & Husebø, Bettina (2020). Belastende besøksstans. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2020). "Vil du at din mor skal få hjerte-lungeredning?". Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Pedersen, Reidar (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Pedersen, Reidar (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Pedersen, Reidar (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid og om taushetsplikten og dokumentasjon.
 • Pedersen, Reidar (2019). Om prosjektet Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Samtykke, samtykkekompetanse og tvang i sykehjem.
 • Pedersen, Reidar (2019). The role of empathy and emotion in ethics teaching.
 • Pedersen, Reidar (2019). Tvang, autonomi og samtykkekompetanse.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem – bærekraftig for helsetjenesten?.
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(9) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0270
 • Aasland, Olaf Gjerløw & Pedersen, Reidar (2018, 09. mai). Ny studie: Psykiatere velger tvang oftere enn psykologer. [Fagblad].  Dagens medisin.
 • Dahlberg, Jørgen & Pedersen, Reidar (2018). Samtykkekompetanse – erfaringer fra somatikk og psykisk helsevern. Presentasjon av et nytt e-læringsprogram.
 • Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Medvirkning ved alvorlig sykdom: behovet for forhåndssamtaler.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2018). Betydning av etikkrefleksjonsgrupper for praksis - erfaringer fra et prosjekt i psykisk helsevern.
 • Pedersen, Reidar (2018). Bedre PårørendeSamarbeid - presentasjon av prosjektet.
 • Pedersen, Reidar (2018). Brukermedvirkning, samtykkekompetanse og etikk.
 • Pedersen, Reidar (2018). Clinical Ethics Support Services (CESS). How should we evaluate a complex normative intervention? Some comments.
 • Pedersen, Reidar (2018). Coercion in Health Care.
 • Pedersen, Reidar (2018). Empathy development in medical education.
 • Pedersen, Reidar (2018). Er pasienten samtykkekompetent? Hvordan vurdere og hva betyr det?.
 • Pedersen, Reidar (2018). Etikk, menneskerettigheter, makt og tvang.
 • Pedersen, Reidar (2018). Etikk-teori og analyse.
 • Pedersen, Reidar (2018). Etiske teorier som redskap for gode beslutninger. Introduksjon til diskursetikk og kasuistikk..
 • Pedersen, Reidar (2018). Fag, etikk og jus.
 • Pedersen, Reidar (2018). Hvordan håndtere etiske dilemma knyttet til samtykkekompetanse og tvang?.
 • Pedersen, Reidar (2018). Hvordan skrive en god etikkbok - med utgangspunkt i "Etikk i psykiske helsetjenester".
 • Pedersen, Reidar (2018). Informert samtykke, samtykkekompetanse og tvang.
 • Pedersen, Reidar (2018). Kan forhåndssamtaler brukes andre steder i helsevesenet? Panelsamtale.
 • Pedersen, Reidar (2018). Når pasienten ikke vil. Bruker vi tvang i somatikken? Et etikk-perspektiv..
 • Pedersen, Reidar (2018). Opplæring og erfaringer med kravet om samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar (2018). Patient involvement when facing severe mental illness and coercion. A qualitative study..
 • Pedersen, Reidar (2018). Pårørendearbeid.
 • Pedersen, Reidar (2018). Samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar (2018). Samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar (2018). Samtykkekompetanse - hva betyr det og hvordan vurdere det?.
 • Pedersen, Reidar (2018). Samtykkekompetanse, etikk og tvang.
 • Pedersen, Reidar (2018). Samtykkekompetanse, tvang og etikk.
 • Pedersen, Reidar (2018, 25. april). Vanskelige valg. [Fagblad].  Psykisk helse (nr 2/2018).
 • Pedersen, Reidar (2018). Vurdering av samtykkekompetanse, tvang, etikk og juss.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Empati i utdanning og praksis. Hva styrer de profesjonelles oppmerksomhet og fortolkning?.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Empati, moralsk persepsjon og fortolkning i helsetjenesten. Hva ser vi og hva overseer vi?.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Etikk i psykiske helsetjenester. Vit.  (1), s 20- 21
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Spørsmål om fremtidig helsehjelp. Lommekort..
 • Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2017). En etisk drøfting av helsetjenestens håndtering av graviditet og bruk av metadon, buprenorfin eller andre opioider.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2017). Etisk refleksjon om bruk av tvang. En fokusgruppestudie av helsepersonell.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Husum, Tonje Lossius & Pedersen, Reidar (2017). Tvang og etikk i de psykiske helsetjenestene.
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Implementering av forberedende samtaler I sykehjem; erfaringer og foreløpige resultater..
 • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar & Lillemoen, Lillian (2017). Hvordan lykkes med etikkarbeidet?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Martinsen, Elin Håkonsen; Weimand, Bente; Pedersen, Reidar & Norvoll, Reidun (2017). Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (9)
 • Nyttingnes, Olav & Pedersen, Reidar (2017). Et etikkblikk på norsk psykiatrihistorie, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  Kapittel 3.  s 54 - 86
 • Pedersen, Reidar (2017). A cluster randomized study on implementation of guidelines on family involvement during severe mental illness.
 • Pedersen, Reidar (2017). Clinical ethics support in Norwegian psychiatric hospitals - what has been done and does it make a difference?.
 • Pedersen, Reidar (2017). Etikk, juss og tvang i sykehjem - hvordan håndterer vi dette i det daglige?.
 • Pedersen, Reidar (2017, 28. juni). Etisk perspektiv på barnets beste under LAR-medisinering. [Internett].  Nyhetsbrev for Familienettverket nr 2, 2017.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified Apr. 12, 2019 9:49 AM