Cellulær hematologi

Gruppen har hovedfokus på maligne blod- og benmargssykdommer, men også internasjonalt samarbeid om ikke-maligne cellulære blodsykdommer.

Forskningsgruppens aktivitet er nært knyttet til den kliniske virksomheten på Avdeling for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus.

Den kliniske forskningen avspeiler de pasientgruppene som behandles i sengeposten og poliklinikken og fokuserer hovedsakelig på bedret behandling av maligne blodsykdommer.

Gruppen har hovedfokus på:

 • Maligne leukemier og myelomatose. Dette arbeidet foregår nesten uten unntak i et internasjonalt samarbeid.
 • Faktorer som stimulerer proliferasjon ved lymfoproliferative B-celle sykdommer (KLL, follikulært lymfom og myelomatose), med spesiell fokus på T- og B-celleinteraksjon.
 • Stamcellebiologi og signalering ved myelodysplasi.

Vi deltar også i internasjonalt forskningssamarbeid om ikke-maligne cellulære blodsykdommer som kronisk alvorlig nøytropeni og paroksysmal nokturnal hemoglobinuri.

Prosjekter

 • Familiær lymfoproliferativ sykdom. Epidemiologi ved familiær kronisk lymfatisk leukemi (KLL) - Viggo Jonsson
 • Epidemiologi ved KLL med fokus på Richters syndrom og sekundær MDS/AML - Andrea Lenartova
 • Enteral ernæring hos pasienter som gjennomgår allogen stamcelletransplantasjon etter myeloablativ kondisjonering - Per Ole Iversen
 • Kronisk kuldeagglutinin sykdom – kliniske og translasjonelle studier - Geir E. Tjønnfjord
 • Kronisk myelogen leukemi. Behandling med tyrosinkinasehemmere – internasjonalt samarbeid - Eivind Galteland
 • Diverse MDS-studier. Myelodysplasi. Behandling (nordisk samarbeid) og stamcellebiologi - Synne Torkildsen
 •  Kliniske studier ved systemisk mastocytose - Ingunn Dybedal
 • NOPHO 2008 ALL. Akutt lymfoblastisk leukemi. Behandling – europeisk samarbeid (ALLtogether)- Hilde Skuterud Wik og Ann Kristin Kvam
 • HOVON-SAKK AML-studie. Akutt myelogen leukemi. Behandling – internasjonalt samarbeid - Andrea Lenartova og Tor Henrik Tvedt
 • Diverse myelomatosestudier - Fredrik Schjesvold/Nina Gulbrandsen
 • Kronisk myeloproliferativ sykdom - Eivind Galteland
 • T- og B-celle interaksjoner ved B-celle maligniteter. Nye behandlingsprinsipper og individuelt tilpasset behandling - Geir E. Tjønnfjord/Fredrik Schjesvold
 • Profylaktisk bruk av ekstrakorporal fotoferese ved allogen stamcelletransplantasjon - Maryan Mohamed Ali
 • Vedolizumab ved gastrointestinal GVHD - Yngvar Fløisand
 • Immunologiske mekanismer ved GVHD

 • Behandlingsresultater ved allogen stamcelletransplantasjon - Tobias Gedde-Dahl

 • HMAS ved systemisk sklerose - Tobias Gedde-Dahl

Samarbeid

Nasjonalt samarbeid

 • Førsteamanuensis Sigbjørn Berentsen, Institutt for indremedisin, UiB
 • Judith Staerk, Norsk senter for molekylærmedisin
 • Tom B. Johannesen, Kreftregisteret
 • K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft

Internasjonalt samarbeid

 • Nordisk KLL studiegruppe (NCLLSG)
 • Nordisk myelomtose studiegruppe (NMSG)
 • Nordisk KML (Kronisk Myelogen Leukemi) studiegruppe (NCMLSG)
 • Nordisk myelodysplasi studiegruppe (NMDSSG)
 • Nordisk CAD studiegruppe
 • HOVON-SAKK-gruppen
 • Nordic Society of Paediatric Hematolgy and Oncology (NOPHO)
 • Nordisk AML studiegruppe
 • Nordisk studiegruppe for allogen stamcelletransplantasjon

 

Publisert 30. apr. 2014 11:21 - Sist endret 19. okt. 2021 13:56

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere