English version of this page

Epilepsi

ERGO – Epilepsy Research Group of Oslo - er forskningsgruppen for epilepsi i Nevrologisk avdeling. Gruppen fokuserer på translasjonsforskning på tinninglapps-epilepsi, kjønnsrelaterte aspekter ved epilepsi, plutselig uventet død ved epilepsi (SUDEP) og status epilepticus.

I tillegg er gruppen involvert i prosjekter knyttet til dyp hjernestimulering ved epilepsi, ketogen diett, posttraumatisk epilepsi, post-stroke epilepsi og for enkeltforskere i mindre grad i andre studier.

ERGO har sin base på Rikshospitalet og har vært aktiv i rundt 25 år.

Epilepsi i tinningen - Temporallappsepilepsi (TLE)

Genetiske og epigenetiske studier, basale og kliniske prosjekter, ledet av Kjell Heuser.

Hovedprosjektet er å studere hvilken rolle hjernens gliaceller har for utvikling og forverring av epilepsi (epileptogenese).

Vi ser også på mulige epigenetiske forandringer som skjer under epileptogenesen. Dette gjøres ved hjelp av basale og translasjonelle studier i epilepsimodeller. Gruppen har bygget opp en egen eksperimentell modell for dette og samarbeider med flere grupper internasjonalt.
Klinisk studerer gruppen den kliniske, radiologiske (MRI) og nevropsykologiske utviklingen av TLE i en større pasientstudie over tid.

Langtidsbivirkninger av antiepileptika inklusive «Gender issues»

Kjønnsproblematikk og epilepsi, ledet av Sigrid Svalheim og Erik Taubøll.

Gender issues har vært et viktig forskningsfelt for gruppen gjennom mange år, med flere doktorgrader. Hovedfokus nå er å studere langtidsbivirkninger av antiepileptika på hormoner, immunologi, hematologi og beinhelse.

I tillegg studeres effekter av ulike antiepileptika på en rekke inflammasjonsparametre.

Epilepsi og kardiologi/SUDEP

SUDEP-gruppen (sudden unexpected death in epilepsy patients) ledes av Dag Aurlien.

Fokus her er å se i hvilken grad kjente kanalopatier, som gir opphav til spesifikke hjerterytmeforstyrrelser, også kan gi opphav til en cerebral funksjonsforstyrrelse, inkludert epilepsi.

Videre studerer vi hvorvidt pasienter med ulike former for genetisk epilepsi kan ha hjerterytmeforstyrrelser, samt effekten av det å ha hatt langvarig epilepsi på hjertefunksjon.

Status epilepticus

OUS har et antall pasienter som har vært innlagt med status epilepticus over årene.

Det gjennomføres nå i første omgang kvalitetsstudier basert på internt materiale for å kartlegge behandling og utkomme.

Dernest arbeider vi med å finne prediktorer for utkomme ved status og for de ulike former for status. Vi vil også studere nærmere pasienter med superrefrakær status.

Gruppen har tatt initiativ til etablering av nasjonalt nettverk for status epilepticus.

Langsiktige mål

Gruppen vil i økende grad spisse sin forskning mot disse fire hovedprosjektene.

Vi vil bygge opp videre basal og translasjonell forskning knyttet til dyremodellen, med intrakortikal kainat-injeksjon som gjør det mulig å studere mekanismer av betydning for epileptogenese, og hvordan disse kan påvirkes av ulike medikamenter og intervensjoner. Modellen er svært anvendelig og kan brukes av flere grupper ved UiO.

Det internasjonale samarbeidet vil styrkes gradvis, både innen translasjonsforskningen, men også innen flere kliniske studier.

Samarbeid

Gruppen har omfattende forskningssamarbeid med en rekke grupper, både nasjonalt og internasjonalt;

Nasjonalt

 • Spesialsykehuset for epilepsi, SSE, OUS
 • Førsteamanuensis Rune Engers gruppe, UiO - Lettensenteret
 • Forsker Kaja K Selmers gruppe ved Avdeling for medisinsk genetikk, OUS og UiO
 • Professor Ivar Sjaastads gruppe ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, UiO
 • Forsker Thor Uelands gruppe, Inflammasjonsmarkører for hjertekar- og metabolske sykdommer, Institutt for indremedisinsk forskning, UiO
 • Tverrfaglig samarbeid internt ved OUS med bl.a. immunologisk/infeksjonsmedisinsk avdeling, Intervensjonssenteret, Nevroradiologisk seksjon, og det nevropsykologiske miljøet på Gaustad og SSE
 • Førsteamanuensis Kristina H Haugaas gruppe ved Kardiologisk avdeling, OUS og UiO
 • Prosjektleder for Epilepsi og kardiologi Dag Aurlien, Universitetssykehuset i Stavanger, SUS
 • Norges veterinærhøgskole, NIMBU, forskningsgruppene til professorene Mona Aleksandersen og Erik Ropstad
 • Tverrfaglig samarbeid internt i OUS med ulike spesialiteter og miljøer innen blant annet endokrinologi, gynekologi og immunologi

Internasjonalt

 • European EU Era-Net project, BRIE (Brain, Glia, Inflammation and Epilepsy)
 • International League Against Epilepsy (ILAE) Consortium on Complex Epilepsies
 • Professor Christian Steinhäuser, Institute of Cellular Neurosciences, Medical Faculty, Universitetet i Bonn, Tyskland
 • Professor Gerhard Luef, Universitetet i Innsbruck, Østerrike
 • Cure - post-traumatic epilepsy initiative, multinational collaboration, dr Pavel Klein, Washington DC, USA
Publisert 4. feb. 2014 14:28 - Sist endret 27. okt. 2020 15:11