Epilepsi

Forskergruppen retter sin forskning mot epilepsi i tinninglappen, langtidsbivirkninger av antiepileptika, samt kjønnsproblematikk ved epilepsi, og epilepsi og kardiologi.

Gruppen ved Nevrologisk avdeling har vært aktiv i mer enn 20 år og for tiden forsker vi på tre hovedområder.

Epilepsi i tinningen - Temporallappsepilepsi (TLE), genetiske, basale og kliniske studier.

Arbeidet ledes av Kjell Heuser. Hovedprosjektet er å studere hvilken rolle hjernens gliaceller har for utvikling og forverring av epilepsi (epileptogenese). Dette gjøres ved hjelp av basale studier i epilepsimodeller.

Gruppen studerer den kliniske, radiologiske (MRI) og nevropsykologiske utviklingen av TLE i større pasientstudier over tid.

Gender issues (kjønnsproblematikk og epilepsi), endokrinologi og langtids effekter av antiepileptika.

Arbeidet ledes av Sigrid Svalheim og Erik Taubøll. Gender issues har vært et viktig forskningsfelt for gruppen gjennom mange år med flere doktorgrader.

Hovedfokus nå er å studere langtidsbivirkninger av antiepileptika på hormoner, immunologi, hematologi og beinhelse.

Gruppen har også basalforskning gjennom samarbeid med Jagiellonian University i Krakow, der spesielt effekten av antiepileptika i forhold til kreft blir studert.

Epilepsi og kardiologi/SUDEP (sudden unexpected death in epilepsy patients).

Arbeidet ledes av Dag Aurlien. Fokus her er å se i hvilken grad kjente kanalopatier som gir opphav til spesifikke hjerterytmeforstyrrelser også kan gi opphav til en cerebral funksjonsforstyrrelse, inkludert epilepsi.

Videre studerer vi hvorvidt pasienter med ulike former for genetisk epilepsi kan ha hjerterytmeforstyrrelser. Effekten av det å ha hatt langvarig epilepsi på hjertefunksjon undersøkes også.


I tillegg til disse tre hovedfeltene har gruppen også interesser innen dyp hjernestimulering (DBS) ved epilepsi, status epilepticus og trigeminusstimulering.

Langsiktige mål

Gruppen vil i økende grad spisse sin forskning mot sine tre hovedprosjekter som angitt over. Det vil særlig være viktig å bygge opp videre basal forskning knyttet til dyremodellen med intrakortikal kainat-injeksjon som gjør det mulig å studere mekanismer av betydning for epileptogenese, og hvordan disse kan påvirkes av ulike medikamenter og intervensjoner.

Modellen er svært anvendelig og kan brukes av flere grupper ved Universitetet i Oslo. Det internasjonale samarbeidet vil styrkes gradvis, spesielt innen TLE-feltet.

Samarbeid

Gruppen har omfattende forskningssamarbeid med en rekke grupper både nasjonalt og internasjonalt.

Temporallapsepilepsi - Basal forskning

Forskergruppen har fått status som ledende senter gjennom European Science Foundation i et europeisk nettverk av forskningssentra (EuroEPINOMICS-program) for å studere glia dysfunksjon i epilepsi. I tillegg til vår gruppe, består nettverket av

  • Professor Erlend Nagelhus' gruppe, Universitetet i Oslo - Lettensenteret.
  • Professor Christian Steinhäuser, Institute of Cellular Neurosciences, Medical Faculty, Universitetet i Bonn, Tyskland
  • Professor Reetta Kalviainen, Kuopio Epilepsy Center og Institute of Clinical Medicine, Universitetet i Østre Finland, Kuopio
  • Professor Pierre de Graan, Universitetet i Leiden, Utrecht, Nederland.

Temporallapsepilepsi - Klinisk forskning

Tverrfaglig samarbeid internt ved Oslo Universitetssykehus med bl.a. Intervensjonssenteret, Nevroradiologisk seksjon, og  det nevropyskologiske miljøet på Gaustad og SSE.

Gender issues (kjønnsproblematikk  ved epilepsi) og langtidsbivirkninger av antiepileptika

  • Professor Gerhard Luef, Universitetet I Innsbruck, Østerrike
  • Jagiellonian University, Krakow, Polen (studier av effekt av antiepileptika på endokrine celler samt cancerceller)
  • Norges veterinærhøgskole.
  • Tverrfaglig samarbeid internt i Oslo universitetssykehus med ulike spesialiteter og miljøer innen blant annet endokrinologi, gynekologi og immunologi.

Epilepsi og kardiologi

  • Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) og Universitetssykehuset i Stavanger der prosjektleder Dag Aurlien har sin hovedarbeidsplass.
Publisert 4. feb. 2014 14:28 - Sist endret 4. feb. 2014 14:36