English version of this page

Epilepsi

ERGO – Epilepsy Research Group of Oslo - er forskningsgruppen for epilepsi i Nevrologisk avdeling.

  Gruppen fokuserer på:

  • Studier av grunnleggende mekanismer for utvikling av epilepsi (epileptogenese), inkludert translasjonsforskning på tinninglapps-epilepsi
  • Langtidsbivirkninger av antianfallsmedisiner og kjønnsrelaterte aspekter ved epilepsi
  • Plutselig uventet død ved epilepsi (SUDEP)
  • Status epilepticus
  • Epilepsi etter hodeskader (posttraumatisk epilepsi)

  I tillegg er gruppen involvert i prosjekter knyttet til dyp hjernestimulering ved epilepsi, ketogen diett, epilepsi og kognitiv svikt og i et prosjekt knyttet til innføring av digitale samarbeidsformer mellom pasienter og helsepersonell.  

  Enkeltforskere er dessuten  også involvert i andre studier.

  ERGO har sin base på Rikshospitalet og har vært aktiv i rundt 25 år.

  Epilepsi i tinningen - Temporallappsepilepsi (TLE)

  Her studerer vi de grunnleggende mekanismene for hvordan epilepsi oppstår og utvikler seg. Prosjektleder er Kjell Heuser. Det blir utført både basale og kliniske prosjekter. .

  Hovedprosjektet er å studere hvilken rolle hjernens gliaceller har for utvikling og forverring av epilepsi (epileptogenese). Til dette brukes først og fremst en dyremodell (mus) der vi kan følge sykdomsutviklingen over tid med ulike basale nevrofysiologiske teknikker.   

  Vi ser også på mulige epigenetiske forandringer som skjer under epileptogenesen. Dette gjøres ved hjelp av basale og translasjonelle studier i epilepsimodeller. Gruppen har bygget opp en egen eksperimentell modell for dette og samarbeider med flere grupper internasjonalt.

  Klinisk studerer gruppen den kliniske, radiologiske (MRI) og nevropsykologiske utviklingen av TLE i en større pasientstudie over tid.

  Langtidsbivirkninger av antiepileptika inklusive «Gender issues»

  Prosjektledere her er Sigrid Svalheim og Erik Taubøll.

  Gender issues har vært et viktig forskningsfelt for gruppen gjennom mange år, med flere doktorgrader. Hovedfokus nå er å studere langtidsbivirkninger av antiepileptika på hormoner, immunologi, hematologi og beinhelse.

  I tillegg studeres effekter av ulike antiepileptika på en rekke inflammasjonsparametre. Dette prosjektet har kontaktflate opp mot epileptogenese-studiene i prosjektet over.

  Epilepsi og kardiologi/SUDEP

  SUDEP-gruppen (sudden unexpected death in epilepsy patients) ledes av Dag Aurlien.

  Fokus her er å se i hvilken grad kjente kanalopatier som gir opphav til spesifikke hjerterytmeforstyrrelser, også kan gi opphav til en cerebral funksjonsforstyrrelse, inkludert epilepsi.

  Videre studerer vi hvorvidt pasienter med ulike former for genetisk epilepsi kan ha hjerterytmeforstyrrelser, samt effekten av det å ha hatt langvarig epilepsi på hjertefunksjon.

  Status epilepticus

  OUS har et stort antall pasienter som har vært innlagt med status epilepticus over årene. Dette er den farligste og mest fryktede anfallsform, med en dødelighet også her i Norge på rundt 10%.

  Det gjennomføres nå i første omgang kvalitetsstudier basert på internt materiale for å kartlegge behandling og utkomme.

  Dernest arbeider vi med å finne prediktorer for utkomme ved status og for de ulike former for status. Vi vil også studere nærmere pasienter med superrefrakær status. I arbeidet med prediktorer for utkomme etter status epilepticus er det også innledet et samarbeid med kolleger i Odense, Danmark.

  Gruppen har tatt initiativ til etablering av nasjonalt nettverk for status epilepticus.

  Posttraumatisk epilepsi - epilepsi etter hodeskader

  Dette er et nytt forskningsfelt for gruppen og et samarbeidsprosjekt internt mellom nevrokirurgisk avdeling, OUS-Ullevål og epilepsiforskningsgruppen ERGO.

  Vi studerer dels faktorer av betydning for tidlige anfall, dvs. anfall som oppstår innen første uke etter en hodeskade. Dels ser vi på faktorer av betydning for senere utvikling av epilepsi i en større prospektiv studie.

  I den prospektive delen deltar vi også i en internasjonal multisenterstudie med samarbeidspartnere i USA, Italia og Tsjekkia.

  Langsiktige mål

  Gruppen vil i økende grad spisse sin forskning mot disse fem hovedprosjektene.

  Vi vil bygge opp videre basal og translasjonell forskning knyttet til dyremodellen, med intrakortikal kainat-injeksjon som gjør det mulig å studere mekanismer av betydning for epileptogenese, og hvordan disse kan påvirkes av ulike medikamenter og intervensjoner. Modellen er svært anvendelig og kan brukes av flere grupper ved UiO.

  Det internasjonale samarbeidet vil styrkes gradvis, både innen translasjonsforskningen, men også innen flere kliniske studier, slik som posttraumatisk epilepsi og status epilepticus.

  Samarbeid

  Gruppen har omfattende forskningssamarbeid med en rekke grupper, både nasjonalt og internasjonalt;

  Nasjonalt

  • Førsteamanuensis Rune Engers gruppe, UiO - Lettensenteret
  • Forsker Kaja K Selmers gruppe ved Avdeling for medisinsk genetikk, OUS og UiO
  • Forsker Thor Uelands gruppe, Inflammasjonsmarkører for hjertekar- og metabolske sykdommer, Institutt for indremedisinsk forskning, UiO
  • Førsteamanuensis Kristina H Haugaas gruppe ved Kardiologisk avdeling, OUS og UiO
  • Prosjektleder for Epilepsi og kardiologi Dag Aurlien, Universitetssykehuset i Stavanger, SUS
  • Norges veterinærhøgskole, NMBU, forskningsgruppene til professorene Mona Aleksandersen og Erik Ropstad
  • Tverrfaglig samarbeid internt ved OUS med bl.a. immunologisk/infeksjons-medisinsk avdeling, Intervensjonssenteret, Nevroradiologisk seksjon, endokrinologisk seksjon, Kvinneklinikken og det nevropsykologiske miljøet på Gaustad og SSE
  • Spesialsykehuset for epilepsi, SSE, OUS

  Internasjonalt

  • International League Against Epilepsy (ILAE) Consortium on Complex Epilepsies
  • Professor Christian Steinhäuse og hans gruppe ved Institute of Cellular Neurosciences, Medical Faculty, Universitetet i Bonn, Tyskland
  • Professor Gerhard Luef, Universitetet i Innsbruck, Østerrike
  • Cure - post-traumatic epilepsy initiative, multinational collaboration, principal investigator prof. Pavel Klein, Washington DC, USA
  • Prof. Annamaria Vezzani, Laboratory of Experimental Neurology, Mario Negri Institute for Pharmacological research, Milano, Italia
  • Professor Christoph Beier og hans gruppe ved Odense universitetshospital, Syddansk universitet, Danmark
  Publisert 4. feb. 2014 14:28 - Sist endret 19. apr. 2022 08:06