English version of this page

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus, lokalisasjon Ullevål, forsker blant annet på svangerskapskomplikasjoner, gynekologisk cancer og urogynekologi.   

Om forskningssenteret

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Kvinne- og barneklinikken ved har et todelt formål:

 • Utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter på høyt internasjonalt nivå innen fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer (kvinnehelseforskning), med utgangspunkt i de pasientgruppene fagområdet behandler.
  Fokus er todelt:
  • kliniske translasjonsstudier innen svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, placentasykdommer og senere kardiovaskulær helse) og gynekologisk kreft (ovarial- og endometriecancer)
  • kliniske studier (urogynekologi, endometriose, operasjonsteknikker og laparoskopisk opplæring)
 • Ivareta forskningsstøttefunksjoner for klinikken på kvinneavdelingene (fødeavdelingen, gynekologisk avdeling) ved OUS, lokalisasjon Ullevål. Dette inkluderer veiledning til forskere internt og eksternt, forskningsrådgivning for avdelingsledelse, forskningsopplæring, kvalitetssikring av studier og interne rutiner, stabs- og støttefunksjoner forskningsgruppen (personal, økonomi, administrasjon), webredaktør for Forskningshåndboken (OUS), websider for forskning og biobankorganisering.

Motto, strategi og mål

 • Vårt motto er - Fra klinikk til basalforskning, med pasienten i sentrum.
 • Vår strategi er å initiere til og videreutvikle gode samarbeidsprosjekter internasjonalt, men også å bygge opp regionalt og lokalt samarbeid innen fagområdet.
 • Vårt mål er å være ledende i Norge, samt å være i internasjonal frontlinje, i klinisk basert translasjonsforskning innen fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Pågående studier

Translasjonsstudier (mekanismestudier, potensiell pasientnytte på lengre sikt)

 • HAPPY: Health after pregnancy complications
 • PATH: Pregnancy acute atherosis and cardiovascular disease
 • AASH study: Acute atherosis in Hyderabad Study
 • Molekylære markører ved ovarial- og endometriecancer
 • Svangerskapskomplikasjoner, angiogenetiske faktorer og senere risiko for brystkreft (BCAP og COMT-studiene)
 • NAPPED2-studie: Karakterisering av genaktivitet i adenomyose

Kliniske og epidemiologiske forskningsprosjekter (med potensiell rask pasientnytte)

 • Global CoLaboratory: Angiogenic factors in preeclampsia, finansiert av Melinda and Bill Gates Foundation. Annetine Staff er prosjektleder for en undersøkelse av angiogenetiske faktorer i gravides blod ved svangerskapskomplikasjoner som preeklampsi og redusert fostertilvekst. Samarbeid med 28 andre lokalisasjoner og ledende forskere i andre land.
 • Kan blodprøver predikere eggstokkenes funksjon etter fjerning av endometriosecyster? Studie av opplæring i laparoskopiske teknikker innen gynekologi på tvers av helseregioner og avdelinger. Kan bedret opplæring endre operasjonsdyktighet i praksis (ikke bare i simulerings-situasjoner)?
 • EPV (estimert placentavolum)-studien: Kan estimert placentavolum i svangerskapsuke 18-20 predikere økt risiko for svangerskapskomplikasjoner?
 • NAPPED-studien: klinisk og molekylær undersøkelse av adenomyose, diagnostisk og klinisk karakterisering
 • PregnanT-studien: svangerskap etter inkontinens-operasjoner, er det trygt? Påvirker antall svangerskap effekt av inkontinensoperasjon?
 • MAP-POP-studien: klinisk studie, Manchester-plastikken som kirurgisk vaginalplastikk-metode og levator-avulsjoners betydning for descenssymptomer og operasjonsresultat
 • CHOICE-studien: Kvalitetsregisterbasert studier av OUS/Ullevål fødepopulasjon; effekt av endrete kliniske rutiner på svangerskapsutfall
 • ELOP-studien: registerbasert studie av svangerskapshypertensjon
 • Diabetes-APP: kan en APP bedre pasientoppfølging ved svangerskapsdiabetes?
 • Highlow: Tromboseprofylakse i svangerskapet, en internasjonal RCT med testing av to ulike doser LMVH
 • The Norwegian PrELOaD study: PlacEntal dysfunction and LOngterm vascular related  Disease.

 

Publisert 25. mai 2011 10:50 - Sist endret 24. mars 2017 09:20

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere